Kanalizácia Považský Chlmec: Zápis z kontrolného dňa – 02.08.2017

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Zápis z kontrolného dňa stavby: „Považský Chlmec – stoková sieť“, konaného dňa 2.8.2017 v zasadačke SEVAK – u, a. s. Žilina.

Prítomní na kontrolnom dni, podľa prezenčnej listiny.

Na kontrolnom dni sa dohodlo nasledovné:

 1. Zhotoviteľ požaduje prehodnotiť projektantom križovanie splaškovej kanalizácie
  a jestvujúcich plynových prípojok z dôsledku nevyhovujúcich vzdialeností v ulici „ Pri
  Kysuci“ ( stoka A1,A2 – po šachtu 6A2 ).
  Termín: 21.8.2017 Zodpovedný: Projektant Úloha: Trvá
 2. Z dôsledku zníženia kanalizačnej stoky A, preverí projektant aj prehĺbenie akumulácie
  čerpacej stanice. Pravdepodobne sa bude musieť prerátať statika ČS. Taktiež preverí
  projektant technologickú ( čerpadlá výkonovo ) a elektrickú časť navrhovanej ČS.
  Termín: 21.8.2017 Zodpovedný: Projektant Úloha: Trvá
 3. Kanalizačné odbočenia sa budú robiť ku každému jestvujúcemu RD, podľa skutkového
  stavu ( pre 1 RD bude kanalizačná prípojka DN 150, pre viacero RD, bude „ združená“
  kanalizačná prípojka DN 200 ). Úloha: Trvá
 4. Investor požaduje od Zhotoviteľa stavby vzniknuté „ naviac práce“ zdokumentovať
  a nafotiť.
  Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá
 5. Zhotoviteľ stavby informoval, že ulica „ Pri Kysuci“ ( smer Vranie ) je prichystaná na
  asfaltovanie, ktoré by chcel Zhotoviteľ začať realizovať 15.8.2017. V súvislosti
  s afaltovaním vozovky tejto ulice ( kde sa má zhotoviť priečny sklon do odvodňovacích
  rygolov pri hrádzi rieky a doriešiť vstupy do RD ), predložil Zhotoviteľ technické
  riešenie priečného sklonu vozovky a šírku vozovky 5,5 m ( čo prestavuje cca. 100 ton
  asfaltu naviac a fin. čiastku vo výške cca. 10 000.,€, cena je 100.,€/tona asfaltu ).
  Zhotoviteľ predloží cenovú ponuku. Zhotoviteľ požaduje Investora o „doriešenie“
  tejto vzniknutej situácie ( aj za účasti mesta Žilina ).
  Zodpovedný: Investor Termín: do 9.8.2017
 6. Taktiež žiada Zhotoviteľ stavby Investora, aby v spolupráci s mestom Žilina navrhol
  povrchové úpravy vozoviek ( šírkové, priečne ) aj ostatných ulíc I. etapy stavby.
  Zodpovedný: Investor Termín: čo najskôr Úloha: Trvá
 7. Obyvatelia P. Chlmca ( p. Cisarik) požiadal Investora a Zhotoviteľa stavby
  o zachovanie funkčnosti jestvujúcej stoky z ul. „Mýtna“ do rieky Kysuca a tiež žiadal o
  častejšie polievanie a zametanie dotknutých ciest, z dôsledku veľkej prašnosti. Taktiež
  žiadajú o prekrytie mrežami dažďových rygolov v miestach, ( autobusová zástavka ),
  kde obyvatelia nastupujú na MHD ( ulica „Pri Kysuci“ ).
 8. Projektant predložil výkres D3.15 povrchové odvedenie dažďových vôd ( odvodňovací
  žľab ), podľa ktorého sa bude povrchové odvedenie dažďových vôd realizovať.
 9. Na základe požiadavky Zhotoviteľa predloží Projektant pozdĺžny rez celej ulice „ Pri
  Kysuci“, od ČS až k šachte 3A2a ( z dôsledku zmeny dimenzie existujúceho plynového
  vedenia ).
  Zodpovedný: Projektant Termín: do 21.8.2017 Úloha: Trvá.
 10. Taktiež požaduje Zhotoviteľ na ul. „Na Majerisko“ zmenu hĺbky osadenia dažďovej
  kanalizácie od šachty 1D3 – 7D3 a splaškovej kanalizácie od šachty 4A2 – 10A2 ( pri
  zachovaní sklonu spádovania, budú obidve kanalizácie v rovnakej úrovni ).
  Zodpovedný: Projektant Termín: čo najskôr
 11. Zaistenie stability jestvujúcej trafostanice „ štetovnicami“ budú uvažované ako naviac
  práce. Zhotoviteľ predloží Investorovi cenovú kalkuláciu a foto dokumentáciu.
 12. BOZP – zistené nedostatky na stavbe sa odstraňujú na mieste.
 13. Ďalší kontrolný deň stavby sa bude konať v stredu t. j. 9.8.2017 o 9,00 hod.
  v zasadačke SEVAK –u.

Zapísal: Ing. Šutý

Zápis v PDF verzii – formát A4

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď