Kanalizácia Považský Chlmec: Zápis z kontrolného dňa – 09.08.2017

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Zápis
Z kontrolného dňa stavby: „Považský Chlmec – stoková sieť“, konaného dňa 9.8..2017
v zasadačke SEVAK – u, a. s. Žilina.

 

Na kontrolnom dni sa dohodlo nasledovné:

 1. Zhotoviteľ požaduje prehodnotiť projektantom križovanie splaškovej kanalizácie a jestvujúcich plynových prípojok z dôsledku nevyhovujúcich vzdialeností v ulici „ Pri Kysuci“ ( stoka A1,A2 – po šachtu 6A2 ).
  Termín: 21.8.2017 Zodpovedný: Projektant Úloha: Trvá
 2. Z dôsledku zníženia kanalizačnej stoky A, preverí projektant aj prehĺbenie akumulácie čerpacej stanice. Pravdepodobne sa bude musieť prerátať statika ČS. Taktiež preverí projektant technologickú ( čerpadlá výkonovo ) a elektrickú časť navrhovanej ČS.
  Termín: 21.8.2017 Zodpovedný: Projektant Úloha: Trvá
 3. Kanalizačné odbočenia sa budú robiť ku každému jestvujúcemu RD, podľa skutkového stavu ( pre 1 RD bude kanalizačná prípojka DN 150, pre viacero RD, bude „ združená“ kanalizačná prípojka DN 200 ). Úloha: Trvá
 4. Investor požaduje od Zhotoviteľa stavby vzniknuté „ naviac práce“ zdokumentovať a nafotiť.
  Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá
 5. Zhotoviteľ stavby informoval, že ulica „ Pri Kysuci“ ( smer Vranie ) je prichystaná na asfaltovanie, ktoré by chcel Zhotoviteľ začať realizovať 15.8.2017. V súvislosti s afaltovaním vozovky tejto ulice ( kde sa má zhotoviť priečny sklon do odvodňovacích rigolov pri hrádzi rieky a doriešiť vstupy do RD ), predložil Zhotoviteľ technické riešenie priečného sklonu vozovky a šírku vozovky 5,5 m ( čo prestavuje cca. 100 ton asfaltu naviac a fin. čiastku vo výške cca. 10 000.,€, cena je 100.,€/tona asfaltu ). Zhotoviteľ predloží cenovú ponuku. Zhotoviteľ požaduje Investora o „doriešenie“ tejto vzniknutej situácie ( aj za účasti mesta Žilina ).
  Zodpovedný: Investor Termín: do 15.8.2017
 6. Taktiež žiada Zhotoviteľ stavby Investora, aby v spolupráci s mestom Žilina navrhol povrchové úpravy vozoviek ( šírkové, priečne ) aj ostatných ulíc I. etapy stavby. Na KD stavby sa dohodol termín uskutočnenia obhliadky ciest za účasti Investora, Zhotoviteľa a mesta Žilina ( po ukončení KD stavby ).
  Zodpovedný: Investor Termín: čo najskôr Úloha: Trvá
 7. Obyvatelia P. Chlmca ( p. Cisarik) požiadal Investora a Zhotoviteľa stavby o zachovanie funkčnosti jestvujúcej stoky z ul. „Mýtna“ ( list od p. Smykoňovej ) do rieky Kysuca. V súvislosti zo zachovaním funkčnosti jestvujúcej stoky z ul. „ Mýtna“, ( ktorá sa nachádza v trase budovania splaškovej kanalizácie ), žiada Investor Projektanta o technické ( výkresové ) doriešenie tejto skutočnosti.
  Zodpovedný: Projektant Termín: čo najskôr Úloha: Trvá
 8. Projektant predložil výkres D3.15 povrchové odvedenie dažďových vôd ( odvodňovací žľab ), podľa ktorého sa bude povrchové odvedenie dažďových vôd realizovať.
  Úloha splnená vypúšťa sa zo sledovania.
 9. Na základe požiadavky Zhotoviteľa predloží Projektant pozdĺžny rez celej ulice „ Pri Kysuci“, od ČS až k šachte 3A2a ( z dôsledku zmeny dimenzie existujúceho plynového vedenia ).
  Zodpovedný: Projektant Termín: do 21.8.2017 Úloha: Trvá.
 10. Taktiež požaduje Zhotoviteľ na ul. „Na Majerisko“ zmenu hĺbky osadenia dažďovej kanalizácie od šachty 1D3 – 7D3 a splaškovej kanalizácie od šachty 4A2 – 10A2 ( pri zachovaní sklonu spádovania, budú obidve kanalizácie v rovnakej úrovni ).
  Zodpovedný: Projektant Termín: čo najskôr Úloha: Trvá
 11. Investor stavby žiada Projektanta o spracovanie výkresov výškového osadenia výustných objektov dažďovej kanalizácie do rieky Kysuca.
  Zodpovedný: Projektant Termín: čo najskôr Úloha: Trvá
 12. Ul. „ Pri Kysuci“ ( smerom na Vranie), priestor zástavky MHD ( hneď za mostom ) sa vyasfaltuje, v týchto miestach nebude vybudované povrchové odvodnenie ( požiadavka mesta Žilina ).
 13. Zaistenie stability jestvujúcej trafostanice „ štetovnicami“ budú uvažované ako naviac práce. Zhotoviteľ predloží Investorovi cenovú kalkuláciu a foto dokumentáciu.
 14. Koordinátorka BOZP upozorňuje, že odstavené stavebné stroje musia byť zabezpečené proti manipulácií cudzími osobami, otvorené výkopy po ukončení pracovnej doby musia byť zasypané, alebo dostatočne zabezpečené, poddodávatelia na stavbe musia mať všetky doklady o preškolení osôb. Pokiaľ je to možné, je treba umožniť pohyb osôb po vytvorenom chodníku.
 15. Ďalší kontrolný deň stavby sa bude konať v stredu t. j. 16.8.2017 o 9,00 hod. v zasadačke SEVAK –u.

Zapísal: Ing. Šutý

Zápis vo verzii PDF – formát A4

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď