Kanalizácia Považský Chlmec: Zápis z kontrolného dňa – 13.09.2017

Google+PinterestLinkedInTumblr+
 1. V dôsledku zníženia nivelety kanalizačnej stoky A a tým aj prehĺbenia osadenia čerpacej stanice,  je potrebné aktualizovať projektovú dokumentáciu ČS  – stavebnú časť a statické výpočty. Nakoľko  investor stavby požaduje osadiť pre čerpadlá Hidrosaál aj self clean systém, projektant spracuje  úpravy  stavebnej časti ako aj technologické osadenie čerpadiel, príp. elektročasti. Zodpovedný: Projektant                                 Termín: 29.9.2017    Úloha: Trvá
 2. Kanalizačné odbočenia sa budú robiť ku každému jestvujúcemu RD, podľa skutkového stavu ( pre 1 RD bude kanalizačná prípojka DN 150, pre viacero RD, bude „ združená“ kanalizačná prípojka DN 200 ) Zodpovedný: Zhotoviteľ       Úloha: Trvá
 3. Investor požaduje od Zhotoviteľa stavby, aby vzniknuté nevyhnutne potrebné „naviac práce“ riadne zdokumentovať a nafotiť už počas realizácie a následne pripravil návrh ceny k prerokovaniu. Zodpovedný: Zhotoviteľ       Úloha: Trvá
 4. Zhotoviteľ stavby žiada Investora, aby v spolupráci s mestom Žilina navrhol povrchové úpravy vozoviek  ( šírkové, priečne ) aj ostatných ulíc I. etapy stavby. Na  základe vykonanej pochôdzky Mesto Žilina upresní požiadavky na uskutočnenie povrchových úprav ciest v správe Mesta. V tejto súvislosti, zaslalo mesto Źilina list s upresnenými požiadavkami na povrchové úpravy ciest. Definitívne rozhodnutie z hľadiska povrchových úprav jednotlivých ulíc sa prijme, až po prerokovaní Investora s Mestom Žilina. Zodpovedný: Investor, Mesto Žilina              Termín: 15. 09. 2017             Úloha: Trvá
 5. Obyvatelia P. Chlmca (p. Cisarik) požiadal Investora a Zhotoviteľa stavby o zachovanie funkčnosti jestvujúcej stoky z ul. „Mýtna“  (list od p. Smykoňovej) do rieky Kysuca.  V súvislosti zo zachovaním funkčnosti jestvujúcej stoky z ul. „ Mýtna“, (ktorá sa nachádza v trase budovania splaškovej kanalizácie ), žiada Investor Projektanta  o technické  (výkresové ) doriešenie tejto skutočnosti ( preloženie, resp. zrušenie jestvujúcich šácht ). Na základe vykonanej obhliadky za účasti Projektanta, požaduje projektant výškovo zamerať obidve jestvujúce šachty. Zhotoviteľ zmeral požadované vzdialenosti jestvujúcich šácht a údaje zaslal Projektantovi. Zodpovedný: Projektant, Zhotoviteľ              Termín: 20. 09. 2017             Úloha: Trvá
 6. Investor stavby žiada Projektanta o spracovanie výkresov výškového osadenia výustných objektov dažďovej kanalizácie do rieky Kysuca. Projektant požaduje výškové zameranie osadených rúr výustných objektov dažďovej kanalizácie. Skutkové výškové zameranie výustných objektov odovzdá zhotoviteľ – do 31.8.2017 Projektantovi, ktorý spracuje potrebné výkresy. Výkresy budú odovzdané na schválenie SVP, š.p.Zodpovedný: Projektant         Termín:15. 09. 2017       Úloha: Trvá
 7. Zhotoviteľ stavby upozorňuje na technické problémy, spojené s asfaltovaním ul. „Bytčianska“ (veľká hustota premávky a málo miesta na umiestnenie strojov  v danom úseku ulice) a navrhuje zvolať pracovné rokovanie za účasti kompetentných orgánov, na ktorom by sa dohodol ďalší postup riešenia povrchových úprav na ul. „Bytčianska“. Pracovné rokovanie kompetentných orgánov ohľadom plnej uzávierky ulice „Bytčianska“ sa uskutočnilo. V súčasnej dobe pracuje Investor na získavaní jednotlivých stanovísk ( MHD, SAD ). Ďalšie pracovné rokovanie ohľadom uzávierky ulice „ Bytčianska“ sa uskutoční dňa 5.9.2017.             Investor získal vyjadrenia od SAD a MHD, ktoré boli na KD odovzdané Zhotoviteľovi.Projekt dočasného dopravného značenia na úplnú uzávierku je v štádiu spracovania. Predmetné pracovné rokovanie sa dňa 5.9.2017 uskutočnilo s tým, že Investor získal súhlasné stanoviská zúčastnených organizácií a požiada Okresný Úrad cestnej dopravy o vydanie stanoviska k plánovanej uzávierke cesty II/507. Na pracovnom rokovaní predložil Zhotoviteľ časový harmonogram prác, ktoré sa budú vykonávať v čase plánovanej uzávery cesty II/507 v dňoch od 25.9.2017 do 3.10.2017 vrátane. V súvislosti s uzávierkou cesty II/507, Investor stavby požiadal Okresný úrad cestnej dopravy o úplnú  uzávierku predmetnej cesty. Zodpovedný : Investor          Úloha: Trvá
 8. V prípade dohody o plnej uzávierke ul. Bytčianska sa potrebné informácie poskytnú p. poslancovi Pučekovi, ktorý zabezpečí informovanosť občanov ( miestný rozhlas ). Investor stavby taktiež zabezpečí informovanosť o uzávierke cesty II/507 aj do iných médií ( noviny, rádio ). Zodpovedný : Investor Termín: 20.9.2017      Úloha: Trvá
 9. Zhotoviteľ stavby upozornil na problém s jestvujúcim (súkromným) vodovodom v ulici „ Na Hôrke“, ktorý sa nachádza v trase výkopu kanalizácie, a ktorý sa dočasne odpojí od zdroja ( akumulačné nádrže ) a voda z týchto nádrží sa odvedie dočasne do potoka. Vodovod, ktorý sa dočasne odpojil, bude zasa zfunkčnený položením nových vodovodných rúr. Na tieto práce dodá  Zhotoviteľ stavby cenovú ponuku. Investor stavby uvedený problém s vodovodom prerokuje s mestom Žilina. Zodpovedný: Zhotoviteľ, Investor
 10. Zhotoviteľ informoval Investora o tom, že niektoré úseky kanalizácie sú monitorované priemyselnou kamerou. Investor žiada Zhotoviteľa, aby poskytol záznamy z kamery prevádzke Investorovi. Zodpovedný: Zhotoviteľ       Úloha: Trvá
 11. Zhotoviteľ stavby informoval o kolízií kanalizácie s existujúcou armatúrnou šachtou na ulici „ Hlavná“ a požaduje za účasti Projektanta a Investora doriešiť jej „obtokovanie“, alebo prípadné zrušenie jestvujúcej šachty ( ktorú podľa vyjadrenia prevádzky SEAVK- u, je nutné zachovať). Na základe obhliadky jestvujúceho stavu, Projektant zašle technické riešenie. Zodpovedný: Investor, Projektant                                                               Úloha: Trvá
 12. Investor informoval  o požiadavke občanov o napojenie na kanalizáciu RD na ulici „Mýtna“ a požaduje doriešenie tejto požiadavky, vzhľadom na predpokladanú dĺžku úseku kanalizácie v tejto ulici.         Realizácie kanalizácie v tejto ulici bude podľa technickým možností a bude sa riešiť  v priebehu výstavby. Kanalizácia bude ukončená koncovou šachtou DN 600. V ulici sa  nachádzajú dva vodovody, stará dažďová kanalizácia + ďalšie siete.  V  súvislosti   s  realizáciou výstavby kanalizácie v tejto ulici,  preverí Investor možnosť budovania tejto  kanalizácie, v rámci vydaného stavebného povolenia na túto stavbu. Zodpovedný: Zhotoviteľ, Investor      Úloha: Trvá
 13. Zhotoviteľ stavby informoval Investora o tom, že pri prekopaní výustného objektu  D1 dažďovej kanalizácie cez hrádzu rieky Kysuca, sa objavila ďalšia jestvujúca betónová rúra v trase uloženia rúry výustného objektu D1. Zhotoviteľ stavby sa stretne zo správcom toku  a poskytne stanovisko Investorovi a Projektantovi.  V súvislosti aj s ostatnými výustnými objektami dažďovej kanalizácie, Zhotoviteľ stavby zaslal Projektantovi výškové zameranie objektov. V súčasnej dobe sa uskutočnilo stretnutie Zhotoviteľa stavby s pracovníkom Povodia Váhu ( Ing. Gábor ), na ktorom sa dohodlo, že jestvujúca betónová rúra sa zachová a obetónuje sa kameňom.
 14. Koordinátorka BOZP – vyskytnuté nedostatky sú odstraňované na mieste. Otvorené výkopy sú zabezpečené proti pádu.
 15. Projektant zašle Investorovi a Zhotoviteľovi výkresy stavebnej časti ČS 1. Ostatné výkresy a úpravy na ČS 1 budú dodané do konca 09/2017, ako je uvedené v bode č.1. Projektant zaslal výkres plochy dna ČS. Zodpovedný: Projektant       Termín: 4.9.2017           Úloha: Trvá
 16. Ul. Medzierka – vybuduje sa združená prípojka DN 150 (príp. 200) pre dva RD ( bola predložená požiadavka na napojenie tretieho RD ).  Ukončenie kanalizácie bude koncovou šachtou DN 600. Odbočenia pre RD budú vybudované pred koncovou šachtou. V súvislosti s budovaním združenej prípojky v tejto ulici preverí Investor možnosť budovania prípojky v rámci vydaného stavebného povolenia. Združená kanalizačná prípojka sa bude realizovať až po dodaní PD ( realizačnej ), II. etapy stavby. Zodpovedný: Zhotoviteľ a Investor
 17. Ul Na Majerisku – existujúci zatrubnený potok v tejto ulici bude zrušený a prepojený na novovybudovanú dažďovú kanalizáciu. Zodpovedný: Zhotoviteľ
 18. Ulica „ Na Hôrke“ , upozornil Zhotoviteľ na súbeh jestvujúceho plynového potrubia s budovanou dažďovou kanalizáciou. Za účasti pracovníkov SPP sa dohodlo zápisom do SD, že je nutná prekládka jestvujúceho plynovodu v dĺžke cca. 50 m. V súvislosti s prekládkou jestvujúceho plynu zabezpečí Investor stavby PD pre vydanie SP, tiež odborne spôsobilú firmu, ktorá zhotoví samotnú prekládku jestvujúceho plynu a Zhotoviteľ stavby zhotoví potrebné zemné práce.
 19. Ul. Vysoká – navrhnuté líniové odvodňovacie prvky – uzatvorené sú umiestnené podľa PD do stredu cesty. Je nutné prehodnotiť toto odvodnenie.Zodpovední: Zhotoviteľ, Investor, Projektant     Termín: 20.9.2017
 20. P. Kubalík (výrobný úsek – SEVAK,a.s.) – navrhuje na dažďovej kanalizácii urobiť zaústenie do sedimentačnej šachty, v ktorej sa budú hromadiť usadeniny a posypový materiál. Šachty je potom potrebné čistiť. Projektant spracuje výkres, ktorý zašle Investorovi a Zhotoviteľovi.Zodpovední: Projektant, Zhotoviteľ        Termín: 20.9.2017
 21. P. Kubalík – upozornil Zhotoviteľa na mazanie prstencov pod poklopy (nanášanie lepidla v 1,5cm hrúbke). V budúcnosti hrozí popraskanie v prípade nenanesenia lepidla. Prevádzka SEVAK, a.s. na tejto požiadavke trvá. Taktiež upozornil na tesnenie a mazanie betónových šachiet, čím sa docieli vodotesnosť a tiež žiada predložiť certfikát ( prehlásenie ) výrobku. Investor bude požadovať od Zhotoviteľa stavby doložiť skúšky tesnosti šachiet. Zodpovedný: Zhotoviteľ                               Termín: 20.9.2017
 22. Novo navrhované uličné vpuste na ulici „ Na Majerisko, Hlavná“( 4 ks ),  ich osadenie  na terén, sa upresní po vyjadrení správcu komunikácií Mesta Žilina, k úprave jednotlivých ulíc, zahrnutých v predmetnej stavbe.
 23. Zhotoviteľ upozornil na kolidovanie jestvujúcej kanalizácie „ Maťha“ na ul. „Na Hôrke“, s novými sieťami dažďovej a splaškovej kanalizácie. Z tohto dôvodu je nutné usporiadať pracovné rokovanie medzi majiteľom kanalizácie „ Maťha“, Investorom a Zhotoviteľom stavby. 14.9.2017 sa stretol na stavbe Zhotoviteľ a Investor s p. Maťhom, kde sa dohodlo, že p. Maťhovi budú vyvedené prípojky dažďová a splašková na hranicu pozemku, na ktoré sa on v budúcnosti pripojí ( v tejto súvislosti sa zhotovil záznam do SD ). Z hľadiska technického postupu pre realizácií predmetných prác na ul. „Na Hôrke“, ( zaplavovanie výkopu), navrhuje Investor stavby, realizovať výkopové práce od osadenej rozdeľovacej komory, dažďovej kanalizácie, smerom nahor. Zodpovedný: Investor                           Termín: 15.9.2017
 24. Odovzdanie zrealizovanej časti diela ( povrchové úpravy ulice „ Pri Kysuci“, sa zrealizuje na základe preberacieho protokolu, medzi Zhotoviteľom, Investorom, Mestom Žilina, Žilinskými komunikáciami a NDS. V tejto súvislosti priniesol Zhotoviteľ preberací protokol . Zodpovedný: Zhotoviteľ                        Termín: 20.9.2017

Ďalší kontrolný deň stavby sa bude konať v stredu t. j. 20.9.2017 o 9,00 hod. v zasadačke SEVAK –u.

Zápis z kontrolného dňa v PDF verzii

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď