Kanalizácia Považský Chlmec: Zápis z kontrolného dňa – 14.3.2018

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Na kontrolnom dni sa dohodlo nasledovné:

 1. V dôsledku zníženia nivelety kanalizačnej stoky A a tým aj prehĺbenia osadenia čerpacej stanice, je potrebné aktualizovať projektovú dokumentáciu ČS – stavebnú časť a statické výpočty. Nakoľko investor stavby požaduje osadiť pre čerpadlá Hidrostál aj self clean systém, projektant spracuje úpravy stavebnej časti ako aj technologické osadenie čerpadiel, príp. elektro časti.

V súvislosti z realizáciou ČS, boli predložené technické požiadavky prevádzky SEVAK, k výstavbe tejto ČS (zmena poklopov na únosnosť 15 ton, výmena nerezových reťazí za nerez. laná, softštartéry za frekvenčné meniče, kontajner na zhrabky, odvodnenie ČS, osadenie pätiek pre zdvíhacie zariadenia, povrchová úprava stropnej dosky betón, nie asfalt). Tieto požiadavky boli na dnešnom KD stavby predložené projektantovi na vyjadrenie, ktorý zašle investorovi stanovisko v čo najkratšom čase.

Projektant dodá aj návrh (riešenie) povrchového odvodnenia ČS (asfaltovej plochy resp. betónovej plochy).

Projektant požadované požiadavky zaslal Investorovi.

Na KD stavby sa rozhodlo ( IR ), že poklopy ktoré majú byť umiestnené na ČS, budú mať únosnosť 40 t.

Zhotoviteľ žiada o dodanie odsúhlasených výkresov ČS. Do výkresov je nutné zapracovať všetky pripomienky prevádzky a zaslať odôvodnenie na pripomienky Investorovi.

Výkresy od projektanta dodané budú odovzdané zhotoviteľovi!

Projektant predložil odôvodnenie riešenia v PD. Investor ho akceptuje.

V tomto výkrese budú opravené aj oblúkové napojenie v ČS z výkresu D.2.3. Zosúladenie strojnej a technickej časti PD.

Výkres D.2.3. dodaný.

Projektant spracuje výkres napojenia ČS na existujúci výtlak do 14-tich dní, t. j. do 14.3.2018. Projektant dodal požadovaný výkres dňa 14.3.2018. Výkresy odovzdané zhotoviteľovi.

Zodpovedný: Projektant Úloha: v sledovaní

 1. Taktiež bola predložená požiadavka prevádzky k osadeniu betónových stĺpikov na okraje steny ČS tak, aby po vybudovaní ČS nemohli parkovať na nej motorové vozidlá. ČS čiastočne zasahuje do miestnej komunikácie, ktorá je v správe mesta Žilina. Mesto Žilina preverí možnosť osadenia betónových stĺpikov na ČS z hľadiska dopravy po tejto komunikácií.

Investor stavby opätovne žiada mesto Žilina o stanovisko k osadeniu betónových stĺpikov na objekt ČS.

Na základe pracovného rokovania zo dňa 8.3.2018, udelilo mesto Žilina, Investorovi stavby súhlasné stanovisko k osadeniu betónových stĺpikov na teleso ČS ( prednosta M. Ú. Žilina – Ing. Liška ).

Betónové stĺpiky dodá a osadí na ČS Zhotoviteľ stavby, stĺpiky budú označené žlto- čiernou farbou.

Zodpovední: Mesto Žilina, Investor Úloha: Trvá, v sledovaní

 1. Zhotoviteľ stavby upozornil na skutočnosť, že do vybudovanej splaškovej kanalizácie sa už napojili niektoré RD a žiada, aby sa zamedzilo takýmto napojeniam, ktoré mu spôsobujú problémy v budovaní kanalizácie a tiež, aby sa zintenzívnila informovanosť občanov, aby sa takéto napojenia v budúcnosti už neopakovali.

Investor stavby žiada Zhotoviteľa stavby o spoluprácu pri identifikovaní takýchto RD, ktoré sú už pripojené na splaškovú kanalizáciu, aby mohol účinne zabrániť vypúšťaniu odpadových vôd do neskolaudovanej kanalizácie.

Pán poslanec Puček viac krát vyhlásil upozornenie pre občanov (v miestnom rozhlase), aby nevypúšťali odpadové vody z rodinných domov do neskolaudovanej kanalizácie, spôsobuje to problémy Zhotoviteľovi stavby, pri budovaní kanalizácie a ČS.

V prípade, že budú obyvatelia Považského Chlmca sústavne vypúšťať odpadové vody z rodinných domov do ešte nedokončenej a neskolaudovanej stavby Investor stavby vyvodí dôsledky.

Zodpovedný: Investor, Zhotoviteľ Úloha: v sledovaní

 1. Na základe sťažených podmienok vybudovania kanalizačných prípojok k rodinným domov na ul. Na Hôrke investor stavby preverí možnosť budovania kanalizačných prípojok príp. združených kanalizačných prípojok na parcelách č. 2206/3,14,19,18 ( 3 x Kišovci).

Investor zabezpečil súhlasné stanovisko od Urbáru v P. Chlmci, ktorý je vlastníkom predmetnej parcely, do ktorej by sa umiestnila združená kanalizačná prípojka DN 200.

Konečné rozhodnutie sa urobí po prerokovaní rozsahu prác podľa Zmluvy o dielo so zhotoviteľom, do 28.3.2018 dá Investor stavby stanovisko.

Zodpovedný: Investor Úloha: Trvá, v sledovaní

 1. Investor požaduje od Zhotoviteľa stavby, aby vzniknuté nevyhnutne potrebné „naviac práce“ riadne zdokumentovať a nafotiť už počas realizácie a následne pripravil návrh ceny k prerokovaniu.

V súvislosti z naviac prácami oznámil Investor, že na tieto práce sa zhotoví len jeden dodatok, ktorý bude zahŕňať naviac práce vykonané v roku 2017 aj v roku 2018.

Termín: v priebehu 02-03/2018

Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 1. Zhotoviteľ informoval Investora o tom, že niektoré úseky kanalizácie sú monitorované priemyselnou kamerou. Investor žiada Zhotoviteľa, aby poskytol záznamy z kamery prevádzke Investorovi. Zhotoviteľ stavby odovzdal zmonitorované úseky kanalizácie priemyselnou kamerou Investorovi – stoky A2a, A2a1, A2a1-1, D4 ( aj na CD ).

Zhotoviteľ bude postupne odovzdávať záznamy z kamery Investorovi.

Kamerové skúšky zhotoviteľ stavby odovzdá investorovi do konca januára 2018.

Na potrubiach boli vykonané skúšky vodotesnosti.

Doklady o skúškach odovzdal Zhotoviteľ Investorovi. Investor odovzdal kamerové skúšky Prevádzke, ktorá zašle stanovisko k prípadným zisteným nedostatkom.

Po dohode s prevádzkou bude stanovisko ku predloženým kamerovým skúškam do konca mesiaca Marec 2018.

Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 1. Koordinátorka BOZP – vyskytnuté nedostatky sú odstraňované na mieste. Otvorené výkopy sú zabezpečené proti pádu a tiež žiada zabezpečiť pracoviská v čase obednej prestávky. Taktiež žiada dosypať priestor okolo plechovej platne, ktorá je uložená na AŠ na ulici „Hlavná“.

 2. Ulica „Na Hôrke“, upozornil Zhotoviteľ na súbeh jestvujúceho plynového potrubia s budovanou dažďovou kanalizáciou. Za účasti pracovníkov SPP sa dohodlo zápisom do SD, že je nutná prekládka jestvujúceho plynovodu v dĺžke cca. 50 m. V súvislosti s prekládkou jestvujúceho plynu zabezpečí Investor stavby PD pre vydanie SP, tiež odborne spôsobilú firmu, ktorá zhotoví samotnú prekládku jestvujúceho plynu a Zhotoviteľ stavby zhotoví potrebné zemné práce.

Investor zabezpečil objednávku na spracovanie PD a vybavenia stavebného povolenia pre prekládku plynu. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia bola podaná na stavebnom úrade dňa 10.1.2018, v súčasnej dobe je oznam o prekládke plynu vyvesený na úradnej tabuli Mesta Žilina.

Zodpovedný: Investor Úloha: Trvá

 1. V križovatke ul. Bytčianska a ul. Vysoká – nachádza sa tu existujúca vodovodná šachta, ktorá sa v dôsledku preloženia vodovodu stala nefunkčná. Prevádzka investora žiada šachtu zasypať a zrušiť.

Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 1. Úprava mestských komunikácií – do tohto bodu sú presunuté všetky body týkajúce sa povrchových úprav vozovky na mestských komunikáciách.

Presunuté body:

Ul. Vysoká – prehodnotenie odvodnenia ulice cez líniové odvodňovacie prvky. Navrhnúť iné riešenie. Na základe vykonanej pochôdzky zo dňa 8.3.2018 ( za účasti pracovníkov mesta Žiliny ) sa dohodlo technické riešenie povrchového odvodnenia ulice.

Ul. Na Majerisko, ul. Hlavná – navrhnuté uličné vpuste bez obrubníkov – prehodnotenie, príp. navrhnutie iného riešenia. Bolo dohodnuté na základe vykonanej pochôdzky zo 8.3.2018.

Križovatka ul. Vysoká a ul. Bytčianska – úprava komunikácie v križovatke.

25.10.2017 sa uskutočnila obhliadka jednotlivých ulíc za prítomnosti zástupcov mesta, Zhotoviteľa a Investora. Na obhliadke sa dohodlo, že mesto Žilina dá v spolupráci so správcom mestských komunikácií nové stanovisko k realizácii povrchových úprav. Miestne komunikácie sa podľa pôvodného vyjadrenia od mesta Žilina majú uviesť do pôvodného stavu (bez obrubníkov, bez pozdĺžneho a priečneho preklápania vozovky).

Konečné rozhodnutie o úprave komunikácií sa urobí až po vydaní nového stanoviska od mesta Žilina, kde sa určí spôsob, rozsah a aj šírka cesty podľa požiadaviek Mesta Žilina. Požiadavky sa následne ocenia a prepočíta sa podiel financií pre mesto Žilina. Rozsah a spôsob úprav sa následne upraví podľa finančných možností mesta Žilina. Opätovné vyjadrenie žiadal aj pán poslanec Puček.

Plánovaná realizácia konečných úprav vozoviek miestnych komunikácií je v 05/2018.

Návrh bol: V ul. Na Hôrke nerealizovať priečne odvodňovacie žľaby, ale cestu preklopiť na jednu stranu, osadiť obrubníky a ul. Vpuste, ktoré budú zaústené do dažďovej kanalizácie, Tento istý návrh je aj pre ul. Hlavná a ul. Na Majerisko.

Ul. „Na Hôrke“, na základe zaslaného stanovisko z mesta Žilina ( mailom ), ostáva povrchové odvodnenie tejto ulice , podľa schválenej PD, teda priečne odvodňovacie žľaby. V súvislosti s vykonanou obhliadkou stavby v rámci zrealizovania konečných povrchových úprav miestnych komunikácií, zo dňa 8.3.2018 sa dohodlo, že mesto Žilina ešte prehodnotí zaslané stanovisko Investorovi ohľadom úpravy komunikácie a priečneho odvodnenia na uliciach Na Hôrke a prehodnotia sa aj ulice Hlavná, Na Majerisko a Vysoká.

Mesto Žilina dalo stanovisko k povrchovému odvodneniu ulice, bude také aké je navrhované v PD.

Zodpovední: mesto Žilina, Zhotoviteľ, Investor Úloha: Trvá

 1. Investor stavby žiada Projektanta stavby o doriešenie napojenia ulíc v súvislosti s prípravou II. etapy „Medzierka, Mýtna “ , na verejnú splaškovú kanalizáciu (výkresy pozdĺžnych profilov).

 • Ul. Na Hôrke

 • Ul. Medzierka – vybudovanie združenej prípojky v I. etape. Skoordinovanie s dažďovou kanalizáciou navrhovanej v II. etape.

 • Ul. Mýtna – spracovať potrebné výkresy a určiť pokiaľ sa dá odkanalizovať gravitačne.

 • Výtlak X1 cca 28 m z čerpacej stanice ČS 1 (príprava pre II. Etapu) – dodanie výkresov

Projektant odovzdal spracované výkresy pre prvé tri odrážky z bodu 11. Výtlak X1 bude dodaný na ďalšom kontrolnom dni 14.3.2018 (termín sa posunul vzhľadom na PN projektanta).

Na dnešnom kontrolnom dni bola PD odovzdaná Zhotoviteľovi.

Zhotoviteľ pracuje na vytyčovacích prácach na uvedených uliciach.

Zodpovedný: Projektant Úloha: Trvá

 1. Zhotoviteľ stavby informoval, že sa v najbližších dňoch bude osádzať vtokový objekt č. 1 (prefabrikát) na ul. Na Hôrke. Cesta bude s obmedzeniami prejazdná a taktiež bude pracovať na dobudovaní splaškovej a dažďovej kanalizácie na predmetnej ulici. Zhotoviteľ na dnešnom dni informoval, že kanalizácia je už hotová. Zhotoviteľ stavby bude pokračovať v budovaní vtokových objektov dažďovej kanalizácie 1 a 2, a to osadenie zábradlia, mreží.

Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 1. Ul. „ Pri Kysuci“, na základe požiadavky Investora, zhotoví Zhotoviteľ stavby výtlak z ČS o dĺžke 28 m v cestnom telese ( zákruta smerom k ulici Hlavná ).

Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 1. Investor stavby odovzdal Zhotoviteľovi stavby sťažnosti od obyvateľov P. Chlmca z ul. Vysoká, ohľadom porušenia oporného jestvujúceho múru a tiež ohľadom výskytu spodnej vody v pivnici rodinného domu na ul. Hlavná ( p. Végh ) a žiada Zhotoviteľa stavby o prešetrenie týchto sťažností.

Sťažnosť na ul. Vysoká ( oporný múr ) – vyriešená.

Sťažnosť p. Vegh ( spodná voda v pivnici ) – zhotoviteľ zašle na SEVAK, a.s. stanovisko

Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 1. Ulica „Na Hôrke“ ( prvá odbočka vľavo v smere od ulice „Bytčianska – stoky A2e a D4a“ ), dodá Zhotoviteľ stavby Projektantovi skutkové zameranie existujúcich sietí a Projektant dodá výkres technického riešenia odkanalizovania ( dažďová a splašková kanalizácia ) tejto uličky. Projektant zaslal situáciu umiestnenia kanalizačných stôk A2e a D4a. Na situácií chýba návrh odkanalizovania RD č. 414 ( úzka ulička kolmo hore ).

Zodpovedný: Projektant Úloha: Trvá

 1. Projektant dodá aj výkres priečneho rezu na ul. Vysoká, kde budú umiestnené aj povrchové odvodňovacie žľaby.

Zodpovedný: Projektant Úloha: Trvá

Ďalší kontrolný deň stavby sa bude konať 28.03.2018 (streda) o 9,00 hod. v zasadačke Investora stavby na I. poschodí.

Zapísal: Ing. Šutý, Ing. Galovičová

Zápis z kontrolného dňa v PDF verzii A4

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď