Kanalizácia Považský Chlmec: Zápis z kontrolného dňa – 15.11.2017

Google+PinterestLinkedInTumblr+
 1. V dôsledku zníženia nivelety kanalizačnej stoky A a tým aj prehĺbenia osadenia čerpacej stanice, je potrebné aktualizovať projektovú dokumentáciu ČS – stavebnú časť a statické výpočty. Nakoľko investor stavby požaduje osadiť pre čerpadlá Hidrostál aj self clean systém, projektant spracuje úpravy stavebnej časti ako aj technologické osadenie čerpadiel, príp. elektro časti. V súvislosti z realizáciou ČS, boli predložené technické požiadavky prevádzky SEVAK, k výstavbe tejto ČS (zmena poklopov na únosnosť 15 ton, výmena
  nerezových reťazí za nerez. laná, softštartéry za frekvenčné meniče, kontajner na zhrabky, odvodnenie ČS, osadenie pätiek pre zdvíhacie zariadenia, povrchová úprava stropnej dosky betón, nie asfalt). Tieto požiadavky boli na dnešnom KD stavby predložené projektantovi na vyjadrenie, ktorý zašle investorovi stanovisko v čo najkratšom čase. Projektant dodá aj návrh (riešenie) povrchového odvodnenia ČS (asfaltovej plochy resp. betónovej plochy).
  Zodpovedný: Projektant Termín: čo najskôr Úloha: Trvá
 2. Taktiež bola predložená požiadavka prevádzky k osadeniu betónových stĺpikov na okraje steny ČS tak, aby po vybudovaní ČS nemohli parkovať na nej motorové vozidlá. ČS čiastočne zasahuje do miestnej komunikácie, ktorá je v správe mesta Žilina. Mesto Žilina preverí možnosť osadenia betónových stĺpikov na ČS z hľadiska dopravy po tejto komunikácií.
  Zodpovední: Mesto Žilina, Investor Úloha: Trvá, v sledovaní
 3. Ul. „ Na Hôrke“, Zhotoviteľ upozornil, že vtokový objekt dažďovej kanalizácie č. 1 sa z dôsledku jeho kolízie z jestvujúcim premostením do garáže, posunie vyššie o cca.5 m. Investor stavby preverí z hľadiska majetko – právneho, posun vtokového objektu č. 1. Vtokový objekt č.1 sa posunie cca o 5 m vyššie (kolízia s garážou) a aj 1 m ďalej od cesty (kolízia s plynom). Posunutie bude v rámci pozemkov parc. č. 2235/2, 2207/1, ktoré sú uvedené v stavebnom povolení.
  Zodpovední: Investor, Zhotoviteľ Úloha: Trvá
 4. Zhotoviteľ stavby upozornil na skutočnosť, že do vybudovanej splaškovej kanalizácie sa už napojili niektoré RD a žiada, aby sa zamedzilo takýmto napojeniam, ktoré mu spôsobujú problémy v budovaní kanalizácie a tiež, aby sa zintenzívnila informovanosť občanov, aby sa takéto napojenia v budúcnosti už neopakovali.
  Investor stavby žiada Zhotoviteľa stavby o spoluprácu pri identifikovaní takýchto RD, ktoré sú už pripojené na splaškovú kanalizáciu, aby mohol účinne zabrániť vypúšťaniu odpadových vôd do neskolaudovanej kanalizácie. Pán poslanec Puček – urobí opatrenia na upozornenie občanov. Zodpovedný: Investor, Zhotoviteľ Úloha: Trvá
 5. Na základe sťažených podmienok vybudovania kanalizačných prípojok k rodinným domov na ul. Na Hôrke investor stavby preverí možnosť budovania kanalizačných prípojok príp. združených kanalizačných prípojok na parcelách č. 2206/3,14,19,18. Konečné rozhodnutie sa urobí po prerokovaní rozsahu prác podľa Zmluvy o dielo so zhotoviteľom. Zodpovedný: Investor Úloha: Trvá, v sledovaní
 6. Kanalizačné odbočenia sa budú robiť ku každému jestvujúcemu RD, podľa skutkového stavu (pre 1 RD bude kanalizačná prípojka DN 150, pre viacero RD, bude „združená“ kanalizačná prípojka DN 200) Zodpovedný . Zhotoviteľ. Úloha: Trvá
 7. Investor požaduje od Zhotoviteľa stavby, aby vzniknuté nevyhnutne potrebné „naviac práce“ riadne zdokumentovať a nafotiť už počas realizácie a následne pripravil návrh ceny k prerokovaniu. Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá
 8. Obyvatelia P. Chlmca (p. Cisarik) požiadal Investora a Zhotoviteľa stavby o zachovanie funkčnosti jestvujúcej stoky z ul. „Mýtna“ (list od p. Smikoňovej) do rieky Kysuca. V súvislosti zo zachovaním funkčnosti jestvujúcej stoky z ul. „ Mýtna“, (ktorá sa nachádza v trase budovania splaškovej kanalizácie), žiada Investor Projektanta o technické (výkresové) doriešenie tejto skutočnosti (preloženie, resp. zrušenie jestvujúcich šácht ). Na základe vykonanej obhliadky za účasti Projektanta, požaduje projektant výškovo zamerať obidve jestvujúce šachty. Zhotoviteľ zmeral požadované vzdialenosti jestvujúcich šácht a údaje zaslal Projektantovi. Projektant zakreslil požadované do výkresu. Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha:Splnená, vypúšťa sa zo sledovania
 9. Zhotoviteľ informoval Investora o tom, že niektoré úseky kanalizácie sú monitorované priemyselnou kamerou. Investor žiada Zhotoviteľa, aby poskytol záznamy z kamery prevádzke Investorovi. Zhotoviteľ stavby odovzdal zmonitorované úseky kanalizácie priemyselnou kamerou Investorovi – stoky A2a, A2a1, A2a1-1, D4 ( aj na CD ). Zhotoviteľ bude postupne odovzdávať záznamy z kamery Investorovi. Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá
 10. Investor informoval o požiadavke občanov o napojenie na kanalizáciu RD na ulici „Mýtna“ a požaduje doriešenie tejto požiadavky, vzhľadom na predpokladanú dĺžku úseku kanalizácie v tejto ulici. Realizácie kanalizácie v tejto ulici bude podľa technickým možností a bude sa riešiť v priebehu výstavby. Kanalizácia bude ukončená koncovou šachtou DN 600. V ulici sa nachádzajú dva vodovody, stará dažďová kanalizácia + ďalšie siete. V  súvislosti s realizáciou výstavby kanalizácie v tejto ulici, preverí Investor možnosť budovania tejto kanalizácie, v rámci vydaného stavebného povolenia na túto stavbu. Investor preveril možnosť budovania kanalizácie na ul. „Mýtna“, ktorá je zahrnutá vo vydanom SP predmetnej stavby (pozemky). Investor požaduje od zhotoviteľa v tomto kalendárnom roku zhotoviť odbočenie do ul. Mýtna. Ostatná časť sa bude riešiť podľa požiadaviek až na jar 2018. Zodpovední: Zhotoviteľ, Investor Úloha: Trvá, v sledovaní
 11. Koordinátorka BOZP – vyskytnuté nedostatky sú odstraňované na mieste. Otvorené výkopy sú zabezpečené proti pádu a tiež žiada zabezpečiť pracoviská v čase obednej prestávky.
 12. Ul. Medzierka – vybuduje sa združená prípojka DN 150 (príp. 200) pre dva RD (bola predložená požiadavka na napojenie tretieho RD). Ukončenie kanalizácie bude koncovou šachtou DN 600. Odbočenia pre RD budú vybudované pred koncovou šachtou. V súvislosti s budovaním združenej prípojky v tejto ulici preverí Investor možnosť budovania prípojky v rámci vydaného stavebného povolenia. Združená kanalizačná prípojka sa bude realizovať až po dodaní PD (realizačnej), II. etapy stavby. Zodpovední: Zhotoviteľ a Investor Úloha: Trvá, v sledovaní
 13. Ulica „ Na Hôrke“, upozornil Zhotoviteľ na súbeh jestvujúceho plynového potrubia s budovanou dažďovou kanalizáciou. Za účasti pracovníkov SPP sa dohodlo zápisom do SD, že je nutná prekládka jestvujúceho plynovodu v dĺžke cca. 50 m. V súvislosti s prekládkou jestvujúceho plynu zabezpečí Investor stavby PD pre vydanie SP, tiež odborne spôsobilú firmu, ktorá zhotoví samotnú prekládku jestvujúceho plynu a Zhotoviteľ stavby zhotoví potrebné zemné práce. Investor zabezpečil objednávku na spracovanie PD a vybavenia stavebného povolenia pre prekládku plynu. Zodpovedný: Investor Úloha: Trvá
 14. Bod ohľadom zmeny úpravy povrchového odvodnenia ul. Vysoká je presunutý do bodu  21.
 15. P. Kubalík – upozornil Zhotoviteľa na mazanie prstencov pod poklopy (nanášanie lepidla v 1,5cm hrúbke). V budúcnosti hrozí popraskanie v prípade nenanesenia lepidla. Prevádzka SEVAK, a.s. na tejto požiadavke trvá. Taktiež upozornil na tesnenie a mazanie betónových šachiet, čím sa docieli vodotesnosť a tiež žiada predložiť certifikát (prehlásenie) výrobku. Investor bude požadovať od Zhotoviteľa stavby doložiť skúšky tesnosti šachiet. Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá
 16. Bod ohľadom novonavrhnutých uličných vpustí na ul. Na Majerisko a ul. Hlavná je presunutý do bodu 21.
 17. Sťažnosť od obyvateľov Považského Chlmca z ul. Na Hôrke evidujeme. Odpoveď na túto sťažnosť zaslal sťažovateľovi zástupca mesta Ing. Rolko. K danej sťažnosti uvádzame nasledovné: Zhotoviteľ postupuje pri realizácii prác súlade s predloženým harmonogramom prác v čase predloženia súťažnej ponuky, podľa ktorého sa v roku 2017 predpokladala realizáciu prác súvisiacich s uložením kanalizačných potrubí do zeme a realizácia úprav komunikácií na uliciach Pri Kysuci smer na Vranie a Bytčianskej ulici (v súvislosti s výstavbou D3). Ostatné úpravy komunikácií a povrchového odvedenia dažďových vôd boli naplánované do 06/2018. Konečné úpravy komunikácie nie je možné v tomto roku zrealizovať, nakoľko nie sú ukončené všetky stavebné práce, ktoré si vyžadujú zásahy do podokladaných vrstiev, a to : – Dorobiť cca. 150 m splaškovej kanalizácie v hornej časti ulice, – Zhotoviť prekládku jestvujúceho plynu v dĺžke cca. 70 m – realizácia prekládky si vyžaduje spracovať realizačnú dokumentáciu a vybaviť stavebné povolenie, čo vyžaduje čas; – Vybudovať vtokové objekty do„ zatrubného jestvujúceho potoka“; – Zhotoviť priečne odvodnenie v cestnom telese – 5 ks; – Prepojiť jestvujúce „ dažďové stoky“ z bočných ulíc na dažďovú kanalizáciu ; Ďalšími dôvodom prečo sa nemôžu zrealizovať povrchové úpravy komunikácie na ul. „ Na Hôrke“: okrem realizácie všetkých vyššie uvedených prác sú: po výkopových prácach, pri ktorých sa realizovala dažďová a splašková kanalizácia, bude cesta „ sadať“ ( v miestach stavebných rýh ) a z tohoto dôvodu hrozí poškodenie prípadnej novej asfaltovej komunikácie, čo znamená nehospodárne vynaložené finančné prostriedky na povrchové úpravy vozovky; – nakoľko nebudú ešte zrealizované priečne odvodnenia ulice hrozí, že tečúca voda naberie veľkú dynamickú energiu dole ulicou a môže dôjsť k vytvoreniu nánosov blata, kamenia príp. znehodnoteného asfaltu smerom na Bytčiansku ulicu; Na dnešnom rokovaní sa prijali opatrenia, aby bola zabezpečená komunikácia tak, aby bolo možné zabezpečovať zimnú údržbu ; Zhotoviteľ zabezpečí dosypávanie komunikácie bielym kamenivom s tým, že aj kanalizačné poklopy budú zasypané kamenivom, aby netvorili prekážky pre pluh zimnej údržby. Zhotoviteľ zabezpečí skládku materiálu – kameniva, aby bolo možné pružne dosypávať prípadné nerovnosti na komunikácií. Zhotoviteľ uzatvorí dohodu s miestnym podnikateľom o zabezpečení úpravy komunikácie podľa potreby. Aj napriek prijatiu vyššie uvedeným opatreniam očakávame, že občania z miestnej časti „Hájiská“ budú aj naďalej vznášať ďalšie pripomienky a sťažnosti. 16.10.2017 o 8,00 hod. sa uskutočnil kontrolný deň na ul. Na Hôrke za účasti pána primátora, zástupcov mesta Žilina, investora, zhotoviteľa a obyvateľov časti „Hájiská“. Zhotoviteľ podrobne vysvetlil spôsob realizácie a opatrenia, ktoré zabezpečí, aby cesta na ul. Na Hôrke bola zjazdná aj v zimnom období. Dohodlo sa, že sa cesta nebude asfaltovať, pred zimou. Zodpovední: Zhotoviteľ, Investor, mesto Žilina Úloha: Splnená, vypúšťa sa zo sledovania. Výsledkom je dohoda medzi EUROVIA a Žilinskými komunikáciami o zimnej údržbe.
 18. V križovatke ul. Bytčianska a ul. Vysoká – nachádza sa tu existujúca vodovodná šachta, ktorá sa v dôsledku preloženia vodovodu stala nefunkčná. Prevádzka investora žiada šachtu zasypať a zrušiť. Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá
 19. Bod ohľadom zmeny úpravy komunikácie v križovatke ul. Bytčianska a ul. Vysoká je presunutý do bodu 21.
 20. Zhotoviteľ požiada o predĺženie vydaného rozkopového povolenia, z dôvodu zimnej údržby komunikácií. Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: splnená, vypúšťa sa zo sledovania
 21. Úprava mestských komunikácií – do tohto bodu sú presunuté všetky body týkajúce sa povrchových úprav vozovky na mestských komunikáciách. Presunuté body: Ul. Vysoká – prehodnotenie odvodnenia ulice cez líniové odvodňovacie prvky. Navrhnúť iné riešenie. Ul. Na Majerisko, ul. Hlavná – navrhnuté uličné vpuste bez obrubníkov – prehodnotenie, príp. navrhnutie iného riešenia. Križovatka ul. Vysoká a ul. Bytčianska – úprava komunikácie v križovatke. 25.10.2017 sa uskutočnila obhliadka jednotlivých ulíc za prítomnosti zástupcov mesta, Zhotoviteľa a Investora. Na obhliadke sa dohodlo, že mesto Žilina dá v spolupráci so správcom mestských komunikácií nové stanovisko k realizácii povrchových úprav. Miestne komunikácie sa podľa pôvodného vyjadrenia od mesta Žilina majú uviesť do pôvodného stavu (bez obrubníkov, bez pozdĺžneho a priečneho preklápania vozovky). Konečné rozhodnutie o úprave komunikácií sa urobí až po vydaní nového stanoviska od mesta Žilina, kde sa určí spôsob, rozsah a aj šírka cesty. Opätovné vyjadrenie žiadal aj pán poslanec Puček. Plánovaná realizácia konečných úprav vozoviek miestnych komunikácií je v 05/2018. Návrh: v ul. Na Hôrke nerealizovať priečne odvodňovacie žľaby, ale cestu preklopiť na jednu stranu, osadiť obrubníky a ul. vpuste, ktoré budú zaústené do dažďovej kanalizácie. Tento istý návrh je aj pre ul. Hlavná a ul. Na Majerisko. Zodpovední: mesto Žilina, Zhotoviteľ, Investor Úloha: Trvá

Ďalší kontrolný deň stavby sa bude konať v stredu t. j. 22.11.2017 o 9,00 hod. v zasadačke Investora stavby na I. poschodí.

Zapísal: Ing. Šutý, Ing. Galovičová

Zápis vo formáte PDF – A4

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď