Kanalizácia Považský Chlmec: Zápis z kontrolného dňa – 15.2.2018

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Zápis Z kontrolného dňa stavby: „Považský Chlmec – stoková sieť“, konaného dňa 15.02.2018 v zasadačke SEVAK – u, a. s. Žilina.

Na kontrolnom dni sa dohodlo nasledovné:

 1. V dôsledku zníženia nivelety kanalizačnej stoky A a tým aj prehĺbenia osadenia čerpacej stanice, je potrebné aktualizovať projektovú dokumentáciu ČS – stavebnú časť a statické výpočty. Nakoľko investor stavby požaduje osadiť pre čerpadlá Hidrostál aj self clean systém, projektant spracuje úpravy stavebnej časti ako aj technologické osadenie čerpadiel, príp. elektro časti.

V súvislosti z realizáciou ČS, boli predložené technické požiadavky prevádzky SEVAK, k výstavbe tejto ČS (zmena poklopov na únosnosť 15 ton, výmena nerezových reťazí za nerez. laná, softštartéry za frekvenčné meniče, kontajner na zhrabky, odvodnenie ČS, osadenie pätiek pre zdvíhacie zariadenia, povrchová úprava stropnej dosky betón, nie asfalt). Tieto požiadavky boli na dnešnom KD stavby predložené projektantovi na vyjadrenie, ktorý zašle investorovi stanovisko v čo najkratšom čase.

Projektant dodá aj návrh (riešenie) povrchového odvodnenia ČS (asfaltovej plochy resp. betónovej plochy). Projektant požadované požiadavky zaslal Investorovi. Na KD stavby sa rozhodlo ( IR ), že poklopy ktoré majú byť umiestnené na ČS, budú mať únosnosť 40 t.

Zhotoviteľ žiada o dodanie odsúhlasených výkresov ČS. Do výkresov je nutné zapracovať všetky pripomienky prevádzky a zaslať odôvodnenie na pripomienky Investorovi. Výkresy od projektanta dodané budú odovzdané zhotoviteľovi! Projektant predložil odôvodnenie riešenia v PD. Investor ho akceptuje. Projektant spracuje výkres napojenia ČS na existujúci výtlak do 14-tich dní. V tomto výkrese bude opravené aj oblúkové napojenie v ČS z výkresu D.2.3. Zosúladenie strojnej a technickej časti PD.

Výkres D.2.3. dodaný.

Zodpovedný: Projektant Úloha: v sledovaní

 1. Taktiež bola predložená požiadavka prevádzky k osadeniu betónových stĺpikov na okraje steny ČS tak, aby po vybudovaní ČS nemohli parkovať na nej motorové vozidlá. ČS čiastočne zasahuje do miestnej komunikácie, ktorá je v správe mesta Žilina. Mesto Žilina preverí možnosť osadenia betónových stĺpikov na ČS z hľadiska dopravy po tejto komunikácií.

Investor stavby opätovne žiada mesto Žilina o stanovisko k osadeniu betónových stĺpikov na objekt ČS.

Zodpovední: Mesto Žilina, Investor Úloha: Trvá, v sledovaní

 1. Zhotoviteľ stavby upozornil na skutočnosť, že do vybudovanej splaškovej kanalizácie sa už napojili niektoré RD a žiada, aby sa zamedzilo takýmto napojeniam, ktoré mu spôsobujú problémy v budovaní kanalizácie a tiež, aby sa zintenzívnila informovanosť občanov, aby sa takéto napojenia v budúcnosti už neopakovali.

Investor stavby žiada Zhotoviteľa stavby o spoluprácu pri identifikovaní takýchto RD, ktoré sú už pripojené na splaškovú kanalizáciu, aby mohol účinne zabrániť vypúšťaniu odpadových vôd do neskolaudovanej kanalizácie.

Pán poslanec Puček viac krát vyhlásil upozornenie pre občanov (v miestnom rozhlase), aby nevypúšťali odpadové vody z rodinných domov do neskolaudovanej kanalizácie, spôsobuje to problémy Zhotoviteľovi stavby, pri budovaní kanalizácie a ČS.

V prípade, že budú obyvatelia Považského Chlmca sústavne vypúšťať odpadové vody z rodinných domov do ešte nedokončenej a neskolaudovanej stavby Investor stavby vyvodí dôsledky.

Zodpovedný: Investor, Zhotoviteľ Úloha: v sledovaní

 1. Na základe sťažených podmienok vybudovania kanalizačných prípojok k rodinným domov na ul. Na Hôrke investor stavby preverí možnosť budovania kanalizačných prípojok príp. združených kanalizačných prípojok na parcelách č. 2206/3,14,19,18 ( 3 x Kišovci).

Investor zabezpečil súhlasné stanovisko od Urbáru v P. Chlmci, ktorý je vlastníkom predmetnej parcely, do ktorej by sa umiestnila združená kanalizačná prípojka DN 200.

Konečné rozhodnutie sa urobí po prerokovaní rozsahu prác podľa Zmluvy o dielo so zhotoviteľom.

Zodpovedný: Investor Úloha: Trvá, v sledovaní

 1. Investor požaduje od Zhotoviteľa stavby, aby vzniknuté nevyhnutne potrebné „naviac práce“ riadne zdokumentovať a nafotiť už počas realizácie a následne pripravil návrh ceny k prerokovaniu.

V súvislosti z naviac prácami oznámil Investor, že na tieto práce sa zhotoví len jeden dodatok, ktorý bude zahŕňať naviac práce vykonané v roku 2017 aj v roku 2018.

Termín: v priebehu 02-03/2018

Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 1. Zhotoviteľ informoval Investora o tom, že niektoré úseky kanalizácie sú monitorované priemyselnou kamerou. Investor žiada Zhotoviteľa, aby poskytol záznamy z kamery prevádzke Investorovi. Zhotoviteľ stavby odovzdal zmonitorované úseky kanalizácie priemyselnou kamerou Investorovi – stoky A2a, A2a1, A2a1-1, D4 ( aj na CD ).

Zhotoviteľ bude postupne odovzdávať záznamy z kamery Investorovi.

Kamerové skúšky zhotoviteľ stavby odovzdá investorovi do konca januára 2018.

Na potrubiach boli vykonané skúšky vodotesnosti.

Doklady o skúškach odovzdal Zhotoviteľ Investorovi. Investor odovzdal kamerové skúšky Prevádzke, ktorá zašle stanovisko k prípadným zisteným nedostatkom.

Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 1. Koordinátorka BOZP – vyskytnuté nedostatky sú odstraňované na mieste. Otvorené výkopy sú zabezpečené proti pádu a tiež žiada zabezpečiť pracoviská v čase obednej prestávky.

 2. Ulica „Na Hôrke“, upozornil Zhotoviteľ na súbeh jestvujúceho plynového potrubia s budovanou dažďovou kanalizáciou. Za účasti pracovníkov SPP sa dohodlo zápisom do SD, že je nutná prekládka jestvujúceho plynovodu v dĺžke cca. 50 m. V súvislosti s prekládkou jestvujúceho plynu zabezpečí Investor stavby PD pre vydanie SP, tiež odborne spôsobilú firmu, ktorá zhotoví samotnú prekládku jestvujúceho plynu a Zhotoviteľ stavby zhotoví potrebné zemné práce.

Investor zabezpečil objednávku na spracovanie PD a vybavenia stavebného povolenia pre prekládku plynu. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia bola podaná na stavebnom úrade dňa 10.1.2018.

Zodpovedný: Investor Úloha: Trvá

 1. V križovatke ul. Bytčianska a ul. Vysoká – nachádza sa tu existujúca vodovodná šachta, ktorá sa v dôsledku preloženia vodovodu stala nefunkčná. Prevádzka investora žiada šachtu zasypať a zrušiť.

Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 1. Úprava mestských komunikácií – do tohto bodu sú presunuté všetky body týkajúce sa povrchových úprav vozovky na mestských komunikáciách.

Presunuté body:

Ul. Vysoká – prehodnotenie odvodnenia ulice cez líniové odvodňovacie prvky. Navrhnúť iné riešenie.

Ul. Na Majerisko, ul. Hlavná – navrhnuté uličné vpuste bez obrubníkov – prehodnotenie, príp. navrhnutie iného riešenia.

Križovatka ul. Vysoká a ul. Bytčianska – úprava komunikácie v križovatke.

25.10.2017 sa uskutočnila obhliadka jednotlivých ulíc za prítomnosti zástupcov mesta, Zhotoviteľa a Investora. Na obhliadke sa dohodlo, že mesto Žilina dá v spolupráci so správcom mestských komunikácií nové stanovisko k realizácii povrchových úprav. Miestne komunikácie sa podľa pôvodného vyjadrenia od mesta Žilina majú uviesť do pôvodného stavu (bez obrubníkov, bez pozdĺžneho a priečneho preklápania vozovky).

Konečné rozhodnutie o úprave komunikácií sa urobí až po vydaní nového stanoviska od mesta Žilina, kde sa určí spôsob, rozsah a aj šírka cesty podľa požiadaviek Mesta Žilina. Požiadavky sa následne ocenia a prepočíta sa podiel financií pre mesto Žilina. Rozsah a spôsob úprav sa následne upraví podľa finančných možností mesta Žilina. Opätovné vyjadrenie žiadal aj pán poslanec Puček.

Plánovaná realizácia konečných úprav vozoviek miestnych komunikácií je v 05/2018.

Návrh bol: V ul. Na Hôrke nerealizovať priečne odvodňovacie žľaby, ale cestu preklopiť na jednu stranu, osadiť obrubníky a ul. Vpuste, ktoré budú zaústené do dažďovej kanalizácie, Tento istý návrh je aj pre ul. Hlavná a ul. Na Majerisko.

Ul. „Na Hôrke“, na základe zaslaného stanovisko z mesta Žilina ( mailom ), ostáva povrchové odvodnenie tejto ulice , podľa schválenej PD, teda priečne odvodňovacie žľaby.

Zodpovední: mesto Žilina, Zhotoviteľ, Investor Úloha: Trvá

 1. Investor stavby žiada Projektanta stavby o doriešenie napojenia ulíc v súvislosti s prípravou II. etapy „Medzierka, Mýtna “ , na verejnú splaškovú kanalizáciu (výkresy pozdĺžnych profilov).

 • Ul. Na Hôrke

 • Ul. Medzierka – vybudovanie združenej prípojky v I. etape. Skoordinovanie s dažďovou kanalizáciou navrhovanej v II. etape.

 • Ul. Mýtna – spracovať potrebné výkresy a určiť pokiaľ sa dá odkanalizovať gravitačne.

 • Výtlak X1 cca 28 m z čerpacej stanice ČS 1 (príprava pre II. Etapu) – dodanie výkresov

Projektant odovzdal spracované výkresy pre prvé tri odrážky z bodu 11. Výtlak X1 bude dodaný na ďalšom kontrolnom dni (28.2.2018)

Zodpovedný: Projektant Úloha: Trvá

 1. Zhotoviteľ stavby informoval, že sa v najbližších dňoch bude osádzať vtokový objekt č. 1 (prefabrikát) na ul. Na Hôrke. Cesta bude s obmedzeniami prejazdná a taktiež bude pracovať na dobudovaní splaškovej a dažďovej kanalizácie na predmetnej ulici.

Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 1. Ul. „ Pri Kysuci“, na základe požiadavky Investora, zhotoví Zhotoviteľ stavby výtlak z ČS o dĺžke 28 m v cestnom telese ( zákruta smerom k ulici Hlavná ). Na požadovaný výtlak spracuje Projektant potrebnú PD ( s termínom do 28.2.2018 ).

Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 1. Zhotoviteľ stavby vzniesol požiadavku na Projektanta ohľadom výšky nastavenia stavidiel v rozdeľovacej komore dažďovej kanalizácie. Projektant na najbližšom KD dodá stanovisko. Projektant už zaslal požadované údaje mailom.

Zodpovedný: Projektant Úloha:Splnená

Ďalší kontrolný deň stavby sa bude konať 28.02.2018 (streda) o 9,00 hod. v zasadačke Investora stavby na I. poschodí.

Zapísal: Ing. Šutý, Ing. Galovičová

Zápis vo formáte A4 – PDF

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď