Kanalizácia Považský Chlmec: Zápis z kontrolného dňa – 16.08.2017

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Zápis z kontrolného dňa stavby: „Považský Chlmec – stoková sieť“,

konaného dňa 16.8..2017

Na kontrolnom dni sa dohodlo nasledovné:

 1. Z dôsledku zníženia kanalizačnej stoky A, preverí projektant aj prehĺbenie akumulácie čerpacej stanice. Pravdepodobne sa bude musieť prerátať statika ČS. Taktiež preverí projektant technologickú ( čerpadlá výkonovo ) a elektrickú časť navrhovanej ČS. Termín: 21.8.2017 Zodpovedný: Projektant Úloha: Trvá
 2. Kanalizačné odbočenia sa budú robiť ku každému jestvujúcemu RD, podľa skutkového stavu ( pre 1 RD bude kanalizačná prípojka DN 150, pre viacero RD, bude „ združená“ kanalizačná prípojka DN 200 ). Úloha: Trvá
 3. Investor požaduje od Zhotoviteľa stavby vzniknuté „ naviac práce“ zdokumentovať
  a nafotiť. Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá
 4. Zhotoviteľ stavby informoval, že ulica „ Pri Kysuci“ ( smer Vranie ) je prichystaná na asfaltovanie, ktoré by chcel Zhotoviteľ začať realizovať 15.8.2017. V súvislosti s afaltovaním vozovky tejto ulice ( kde sa má zhotoviť priečny sklon do odvodňovacích rigolov pri hrádzi rieky a doriešiť vstupy do RD ), predložil Zhotoviteľ technické riešenie priečného sklonu vozovky a šírku vozovky 5,5 m ( čo prestavuje cca. 100 ton
  asfaltu naviac a fin. čiastku vo výške cca. 10 000.,€, cena je 100.,€/tona asfaltu ). Zhotoviteľ predloží cenovú ponuku. Zhotoviteľ požaduje Investora o „doriešenie“ tejto vzniknutej situácie ( aj za účasti mesta Žilina ).
  Zodpovedný: Investor Termín: do 15.8.2017 Úloha splnená – vypúšťa sa
 5. Taktiež žiada Zhotoviteľ stavby Investora, aby v spolupráci s mestom Žilina navrhol povrchové úpravy vozoviek ( šírkové, priečne ) aj ostatných ulíc I. etapy stavby. Na KD stavby sa dohodol termín uskutočnenia obhliadky ciest za účasti Investora, Zhotoviteľa a mesta Žilina ( po ukončení KD stavby ). Obhliadka povrchových úprav ciest v správe mesta Žilina sa uskutočnila za účasti Mesta Žilina, Investora a Zhotoviteľa. Mesto Žilina upresní požiadavky na uskutočnenie povrchových úprav ciest v správe Mesta.
  Zodpovedný: Investor Termín: čo najskôr Úloha: Trvá
 6. Obyvatelia P. Chlmca ( p. Cisarik) požiadal Investora a Zhotoviteľa stavby o zachovanie funkčnosti jestvujúcej stoky z ul. „Mýtna“ ( list od p. Smykoňovej ) do rieky Kysuca. V súvislosti zo zachovaním funkčnosti jestvujúcej stoky z ul. „ Mýtna“, ( ktorá sa nachádza v trase budovania splaškovej kanalizácie ), žiada Investor Projektanta o technické ( výkresové ) doriešenie tejto skutočnosti. Na základe vykonanej obhliadky za účasti Projektanta, požaduje projektant výškovo zamerať obidve jestvujúce šachty. Zodpovedný: Projektant, Zhotoviteľ Termín: čo najskôr Úloha: Trvá
 7. Na základe požiadavky Zhotoviteľa predloží Projektant pozdĺžny rez celej ulice „ Pri Kysuci“, ( smerom k sútoku riek – stoky A1,A,A2,A2a ), od ČS až k šachte 3A2a ( z dôsledku zmeny dimenzie existujúceho plynového vedenia ). Zodpovedný: Projektant Termín: do 21.8.2017 Úloha: Trvá.
 8. Taktiež požaduje Zhotoviteľ na ul. „Na Majerisko“ zmenu hĺbky osadenia dažďovej kanalizácie od šachty 1D3 – 7D3 ( Projektant dodal výkres ) a splaškovej kanalizácie od šachty 4A2 – 10A2 ( pri zachovaní sklonu spádovania, budú obidve kanalizácie v rovnakej úrovni ). Zodpovedný: Projektant Termín: čo najskôr Úloha: Trvá
 9. Investor stavby žiada Projektanta o spracovanie výkresov výškového osadenia výustných objektov dažďovej kanalizácie do rieky Kysuca. Projektant požaduje výškové zameranie osadených rúr výustných objektov dažďovej kanalizácie. Zodpovedný: Projektant Termín: čo najskôr Úloha: Trvá
 10. Ul. „ Pri Kysuci“ ( smerom na Vranie), priestor zástavky MHD ( hneď za mostom ) sa vyasfaltuje, v týchto miestach nebude vybudované povrchové odvodnenie ( požiadavka mesta Žilina ). Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha splnená – vypúšťa sa zo sledovania
 11. Zaistenie stability jestvujúcej trafostanice „ štetovnicami“ budú uvažované ako naviac práce. Zhotoviteľ predloží Investorovi cenovú kalkuláciu a foto dokumentáciu.Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá
 12. Zhotoviteľ stavby upozorňuje na technické problémy, spojené s asfaltovaním ul. „Bytčianska“ ( veľká hustota premávky a málo miesta na umiestnenie strojov v danom úseku ulice ) a navrhuje zvolať pracovné rokovanie za účasti kompetentných orgánov, na ktorom by sa dohodol ďalší postup riešenia povrchových úprav na ul. „Bytčianska“. Zodpovedný : Investor
 13. Investor stavby odovzdal Zhotoviteľovi technický list záplavového čerpadla Hidrostal, ktoré požaduje osadiť do budovanej ČS splaškových odpadových vôd.
 14. Koordinátorka BOZP upozorňuje, že odstavené stavebné stroje musia byť zabezpečené proti manipulácií cudzími osobami, otvorené výkopy po ukončení pracovnej doby musia byť zasypané, alebo dostatočne zabezpečené, poddodávatelia na stavbe musia mať všetky doklady o preškolení osôb. Pokiaľ je to možné, je treba umožniť pohyb osôb po vytvorenom chodníku.
 15. Ďalší kontrolný deň stavby sa bude konať v stredu t. j. 23.8.2017 o 9,00 hod. v zasadačke SEVAK –u.

Zápis KD – formát PDF A4

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď