Kanalizácia Považský Chlmec: Zápis z kontrolného dňa – 22.11.2017

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Na kontrolnom dni sa dohodlo nasledovné:

 1. V dôsledku zníženia nivelety kanalizačnej stoky A a tým aj prehĺbenia osadenia čerpacej stanice, je potrebné aktualizovať projektovú dokumentáciu ČS – stavebnú časť a statické výpočty. Nakoľko investor stavby požaduje osadiť pre čerpadlá Hidrostál aj self clean systém, projektant spracuje úpravy stavebnej časti ako aj technologické osadenie čerpadiel, príp. elektro časti.

V súvislosti z realizáciou ČS, boli predložené technické požiadavky prevádzky SEVAK, k výstavbe tejto ČS (zmena poklopov na únosnosť 15 ton, výmena nerezových reťazí za nerez. laná, softštartéry za frekvenčné meniče, kontajner na zhrabky, odvodnenie ČS, osadenie pätiek pre zdvíhacie zariadenia, povrchová úprava stropnej dosky betón, nie asfalt). Tieto požiadavky boli na dnešnom KD stavby predložené projektantovi na vyjadrenie, ktorý zašle investorovi stanovisko v čo najkratšom čase.

Projektant dodá aj návrh (riešenie) povrchového odvodnenia ČS (asfaltovej plochy resp. betónovej plochy).

Projektant požadované požiadavky zaslal Investorovi.

Na KD stavby sa rozhodlo ( IR ), že poklopy ktoré majú byť umiestnené na ČS, budú mať únosnosť 40 t.

Zodpovedný: Projektant Termín: čo najskôr Úloha: Trvá

 1. Taktiež bola predložená požiadavka prevádzky k osadeniu betónových stĺpikov na okraje steny ČS tak, aby po vybudovaní ČS nemohli parkovať na nej motorové vozidlá. ČS čiastočne zasahuje do miestnej komunikácie, ktorá je v správe mesta Žilina. Mesto Žilina preverí možnosť osadenia betónových stĺpikov na ČS z hľadiska dopravy po tejto komunikácií.

Zodpovední: Mesto Žilina, Investor Úloha: Trvá, v sledovaní

 1. Ul. „ Na Hôrke“, Zhotoviteľ upozornil, že vtokový objekt dažďovej kanalizácie č. 1 sa z dôsledku jeho kolízie z jestvujúcim premostením do garáže, posunie vyššie o cca.5 m. Investor stavby preverí z hľadiska majetko – právneho, posun vtokového objektu č. 1.

Vtokový objekt č.1 sa posunie cca o 5 m vyššie (kolízia s garážou) a aj 1 m ďalej od cesty (kolízia s plynom). Posunutie bude v rámci pozemkov parc. č. 2235/2, 2207/1, ktoré sú uvedené v stavebnom povolení.

Vtokový objekt Zhotoviteľ stavby vyrába ako prefabrikát, ktorý bude dovezený a osadený na stavbe.

Zodpovední: Investor, Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 1. Zhotoviteľ stavby upozornil na skutočnosť, že do vybudovanej splaškovej kanalizácie sa už napojili niektoré RD a žiada, aby sa zamedzilo takýmto napojeniam, ktoré mu spôsobujú problémy v budovaní kanalizácie a tiež, aby sa zintenzívnila informovanosť občanov, aby sa takéto napojenia v budúcnosti už neopakovali.

Investor stavby žiada Zhotoviteľa stavby o spoluprácu pri identifikovaní takýchto RD, ktoré sú už pripojené na splaškovú kanalizáciu, aby mohol účinne zabrániť vypúšťaniu odpadových vôd do neskolaudovanej kanalizácie.

Pán poslanec Puček vyhlási upozornenie pre občanov ( v miestnom rozhlase ), aby nevypúšťali odpadové vody z rodinných domov do neskolaudovanej kanalizácie, spôsobuje to problémy Zhotoviteľovi stavby, pri budovaní kanalizácie a ČS.

Zodpovedný: Investor, Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 1. Na základe sťažených podmienok vybudovania kanalizačných prípojok k rodinným domov na ul. Na Hôrke investor stavby preverí možnosť budovania kanalizačných prípojok príp. združených kanalizačných prípojok na parcelách č. 2206/3,14,19,18.

Konečné rozhodnutie sa urobí po prerokovaní rozsahu prác podľa Zmluvy o dielo so zhotoviteľom.

Zodpovedný: Investor Úloha: Trvá, v sledovaní

 1. Kanalizačné odbočenia sa budú robiť ku každému jestvujúcemu RD, podľa skutkového stavu (pre 1 RD bude kanalizačná prípojka DN 150, pre viacero RD, bude „združená“ kanalizačná prípojka DN 200)

Zodpovedný . Zhotoviteľ. Úloha: Trvá

 1. Investor požaduje od Zhotoviteľa stavby, aby vzniknuté nevyhnutne potrebné „naviac práce“ riadne zdokumentovať a nafotiť už počas realizácie a následne pripravil návrh ceny k prerokovaniu.

Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 1. Zhotoviteľ informoval Investora o tom, že niektoré úseky kanalizácie sú monitorované priemyselnou kamerou. Investor žiada Zhotoviteľa, aby poskytol záznamy z kamery prevádzke Investorovi. Zhotoviteľ stavby odovzdal zmonitorované úseky kanalizácie priemyselnou kamerou Investorovi – stoky A2a, A2a1, A2a1-1, D4 ( aj na CD ).

Zhotoviteľ bude postupne odovzdávať záznamy z kamery Investorovi.

Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 1. Investor informoval o požiadavke občanov o napojenie na kanalizáciu RD na ulici „Mýtna“ a požaduje doriešenie tejto požiadavky, vzhľadom na predpokladanú dĺžku úseku kanalizácie v tejto ulici.

Realizácie kanalizácie v tejto ulici bude podľa technickým možností a bude sa riešiť v priebehu výstavby. Kanalizácia bude ukončená koncovou šachtou DN 600. V ulici sa nachádzajú dva vodovody, stará dažďová kanalizácia + ďalšie siete. V  súvislosti s  realizáciou výstavby kanalizácie v tejto ulici, preverí Investor možnosť budovania tejto kanalizácie, v rámci vydaného stavebného povolenia na túto stavbu.

Investor preveril možnosť budovania kanalizácie na ul. „Mýtna“, ktorá je zahrnutá vo vydanom SP predmetnej stavby (pozemky).

Investor požaduje od zhotoviteľa v tomto kalendárnom roku zhotoviť odbočenie do ul. Mýtna. Ostatná časť sa bude riešiť podľa požiadaviek až na jar 2018.

Zodpovední: Zhotoviteľ, Investor Úloha: Trvá, v sledovaní

 1. Koordinátorka BOZP – vyskytnuté nedostatky sú odstraňované na mieste. Otvorené výkopy sú zabezpečené proti pádu a tiež žiada zabezpečiť pracoviská v čase obednej prestávky.

 2. Ul. Medzierka – vybuduje sa združená prípojka DN 150 (príp. 200) pre dva RD (bola predložená požiadavka na napojenie tretieho RD). Ukončenie kanalizácie bude koncovou šachtou DN 600. Odbočenia pre RD budú vybudované pred koncovou šachtou. V súvislosti s budovaním združenej prípojky v tejto ulici preverí Investor možnosť budovania prípojky v rámci vydaného stavebného povolenia. Združená kanalizačná prípojka sa bude realizovať až po dodaní PD (realizačnej), II. etapy stavby.

Zodpovední: Zhotoviteľ a Investor Úloha: Trvá, v sledovaní

 1. Ulica „ Na Hôrke“, upozornil Zhotoviteľ na súbeh jestvujúceho plynového potrubia s budovanou dažďovou kanalizáciou. Za účasti pracovníkov SPP sa dohodlo zápisom do SD, že je nutná prekládka jestvujúceho plynovodu v dĺžke cca. 50 m. V súvislosti s prekládkou jestvujúceho plynu zabezpečí Investor stavby PD pre vydanie SP, tiež odborne spôsobilú firmu, ktorá zhotoví samotnú prekládku jestvujúceho plynu a Zhotoviteľ stavby zhotoví potrebné zemné práce.

Investor zabezpečil objednávku na spracovanie PD a vybavenia stavebného povolenia pre prekládku plynu.

Zodpovedný: Investor Úloha: Trvá

 1. P. Kubalík – upozornil Zhotoviteľa na mazanie prstencov pod poklopy (nanášanie lepidla v 1,5cm hrúbke). V budúcnosti hrozí popraskanie v prípade nenanesenia lepidla. Prevádzka SEVAK, a.s. na tejto požiadavke trvá. Taktiež upozornil na tesnenie a mazanie betónových šachiet, čím sa docieli vodotesnosť a tiež žiada predložiť certifikát (prehlásenie) výrobku. Investor bude požadovať od Zhotoviteľa stavby doložiť skúšky tesnosti šachiet.

Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 1. V križovatke ul. Bytčianska a ul. Vysoká – nachádza sa tu existujúca vodovodná šachta, ktorá sa v dôsledku preloženia vodovodu stala nefunkčná. Prevádzka investora žiada šachtu zasypať a zrušiť.

Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 1. Úprava mestských komunikácií – do tohto bodu sú presunuté všetky body týkajúce sa povrchových úprav vozovky na mestských komunikáciách.

Presunuté body:

Ul. Vysoká – prehodnotenie odvodnenia ulice cez líniové odvodňovacie prvky. Navrhnúť iné riešenie.

Ul. Na Majerisko, ul. Hlavná – navrhnuté uličné vpuste bez obrubníkov – prehodnotenie, príp. navrhnutie iného riešenia.

Križovatka ul. Vysoká a ul. Bytčianska – úprava komunikácie v križovatke.

25.10.2017 sa uskutočnila obhliadka jednotlivých ulíc za prítomnosti zástupcov mesta, Zhotoviteľa a Investora. Na obhliadke sa dohodlo, že mesto Žilina dá v spolupráci so správcom mestských komunikácií nové stanovisko k realizácii povrchových úprav. Miestne komunikácie sa podľa pôvodného vyjadrenia od mesta Žilina majú uviesť do pôvodného stavu (bez obrubníkov, bez pozdĺžneho a priečneho preklápania vozovky).

Konečné rozhodnutie o úprave komunikácií sa urobí až po vydaní nového stanoviska od mesta Žilina, kde sa určí spôsob, rozsah a aj šírka cesty. Opätovné vyjadrenie žiadal aj pán poslanec Puček.

Plánovaná realizácia konečných úprav vozoviek miestnych komunikácií je v 05/2018.

Návrh: v ul. Na Hôrke nerealizovať priečne odvodňovacie žľaby, ale cestu preklopiť na jednu stranu, osadiť obrubníky a ul. vpuste, ktoré budú zaústené do dažďovej kanalizácie. Tento istý návrh je aj pre ul. Hlavná a ul. Na Majerisko.

Zodpovední: mesto Žilina, Zhotoviteľ, Investor Úloha: Trvá

 1. Investor stavby žiada Projektanta stavby o doriešenie napojenia ulíc „Medzierka, Mýtna a Na Hôrke“ , na verejnú splaškovú kanalizáciu (výkresy pozdĺžnych profilov).

 • Ul. Na Hôrke – prípojky, resp. združené prípojky (sťažené podmienky na odkanalizovanie – 3x Kišovci)

 • Ul. Medzierka – vybudovanie združenej prípojky v I. etape. Skoordinovanie s dažďovou kanalizáciou navrhovanej v II. etape.

 • Ul. Mýtna – spracovať potrebné výkresy a určiť pokiaľ sa dá odkanalizovať gravitačne.

Zodpovedný: Projektant Úloha: Trvá

Ďalší kontrolný deň stavby sa bude konať v stredu t. j. 29.11.2017 o 9,00 hod. v zasadačke Investora stavby na I. poschodí.

Zapísal: Ing. Šutý, Ing. Galovičová

Zápis z kontrolného dňa v v PDF verzii

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď