Kanalizácia Považský Chlmec: Zápis z kontrolného dňa – 25.10.2017

Google+PinterestLinkedInTumblr+
 1. V dôsledku zníženia nivelety kanalizačnej stoky A a tým aj prehĺbenia osadenia čerpacej stanice, je potrebné aktualizovať projektovú dokumentáciu ČS – stavebnú časť a statické výpočty. Nakoľko investor stavby požaduje osadiť pre čerpadlá Hidrostál aj self clean systém, projektant spracuje úpravy stavebnej časti ako aj technologické osadenie čerpadiel, príp. elektro časti. Zodpovedný: Projektant Termín: 29.9.2017 ! Úloha: Trvá

 2. Kanalizačné odbočenia sa budú robiť ku každému jestvujúcemu RD, podľa skutkového stavu (pre 1 RD bude kanalizačná prípojka DN 150, pre viacero RD, bude „združená“ kanalizačná prípojka DN 200). Zodpovedný . Zhotoviteľ. Úloha: Trvá

 3. Investor požaduje od Zhotoviteľa stavby, aby vzniknuté nevyhnutne potrebné „naviac práce“ riadne zdokumentovať a nafotiť už počas realizácie a následne pripravil návrh ceny k prerokovaniu. Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 4. Obyvatelia P. Chlmca (p. Cisarik) požiadal Investora a Zhotoviteľa stavby o zachovanie funkčnosti jestvujúcej stoky z ul. „Mýtna“ (list od p. Smikoňovej) do rieky Kysuca. V súvislosti zo zachovaním funkčnosti jestvujúcej stoky z ul. „ Mýtna“, (ktorá sa nachádza v trase budovania splaškovej kanalizácie), žiada Investor Projektanta o technické (výkresové) doriešenie tejto skutočnosti (preloženie, resp. zrušenie jestvujúcich šácht ).Na základe vykonanej obhliadky za účasti Projektanta, požaduje projektant výškovo zamerať obidve jestvujúce šachty. Zhotoviteľ zmeral požadované vzdialenosti jestvujúcich šácht a údaje zaslal Projektantovi. Projektant zakreslil požadované do výkresu. Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 5. Zhotoviteľ informoval Investora o tom, že niektoré úseky kanalizácie sú monitorované priemyselnou kamerou. Investor žiada Zhotoviteľa, aby poskytol záznamy z kamery prevádzke Investorovi. Zhotoviteľ stavby odovzdal zmonitorované úseky kanalizácie priemyselnou kamerou Investorovi – stoky A2a, A2a1, A2a1-1, D4 ( aj na CD ).Zhotoviteľ bude postupne odovzdávať záznamy z kamery Investorovi. Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 6. Zhotoviteľ stavby informoval o kolízií kanalizácie s existujúcou armatúrnou šachtou na ulici „ Hlavná“ a požaduje za účasti Projektanta a Investora doriešiť jej „obtokovanie“, alebo prípadné zrušenie jestvujúcej šachty (ktorú podľa vyjadrenia prevádzky SEAVK- u, je nutné zachovať). Na základe obhliadky jestvujúceho stavu, Projektant zašle technické riešenie. Projektant žiada zamerať jestvujúcu AŠ v teréne od pevných bodov. Zhotoviteľ komunikuje o technických možnostiach „obtokovania“ splaškovej kanalizácie okolo existujúcej šachty s prevádzkovateľom SEVAK, a. s. Zodpovední: Investor, Projektant Úloha: Trvá 

 7. Investor informoval o požiadavke občanov o napojenie na kanalizáciu RD na ulici „Mýtna“ a požaduje doriešenie tejto požiadavky, vzhľadom na predpokladanú dĺžku úseku kanalizácie v tejto ulici. Realizácie kanalizácie v tejto ulici bude podľa technickým možností a bude sa riešiť v priebehu výstavby. Kanalizácia bude ukončená koncovou šachtou DN 600. V ulici sa nachádzajú dva vodovody, stará dažďová kanalizácia + ďalšie siete. V  súvislosti s  realizáciou výstavby kanalizácie v tejto ulici, preverí Investor možnosť budovania tejto kanalizácie, v rámci vydaného stavebného povolenia na túto stavbu. Investor preveril možnosť budovania kanalizácie na ul. „Mýtna“, ktorá je zahrnutá vo vydanom SP predmetnej stavby (pozemky). Investor požaduje od zhotoviteľa v tomto kalendárnom roku zhotoviť odbočenie do ul. Mýtna. Ostatná časť sa bude riešiť podľa požiadaviek až na jar 2018. Zodpovední: Zhotoviteľ, Investor Úloha: Trvá, v sledovaní

 1. Koordinátorka BOZP – vyskytnuté nedostatky sú odstraňované na mieste. Otvorené výkopy sú zabezpečené proti pádu a tiež žiada zabezpečiť pracoviská v čase obednej prestávky.

 2. Projektant zašle Investorovi a Zhotoviteľovi výkresy stavebnej časti ČS 1. Ostatné výkresy a úpravy na ČS 1 budú dodané do konca 09/2017, ako je uvedené v bode č.1. Projektant zaslal výkres plochy dna ČS , taktiež výkresy na armovanie dna a stien ČS a tiež výkres osadenia „ self clean“ do ČS. Zhotoviteľ požaduje o urýchlené dodanie výkresu výstuže stropnej dosky ČS. Výkresy výstuže stropnej dosky neboli dodané. Zodpovedný: Projektant Termín: čo najskôr !

 1. Ul. Medzierka – vybuduje sa združená prípojka DN 150 (príp. 200) pre dva RD (bola predložená požiadavka na napojenie tretieho RD). Ukončenie kanalizácie bude koncovou šachtou DN 600. Odbočenia pre RD budú vybudované pred koncovou šachtou. V súvislosti s budovaním združenej prípojky v tejto ulici preverí Investor možnosť budovania prípojky v rámci vydaného stavebného povolenia. Združená kanalizačná prípojka sa bude realizovať až po dodaní PD (realizačnej), II. etapy stavby. Zodpovední: Zhotoviteľ a Investor Úloha: Trvá, v sledovaní

 1. Ulica „ Na Hôrke“, upozornil Zhotoviteľ na súbeh jestvujúceho plynového potrubia s budovanou dažďovou kanalizáciou. Za účasti pracovníkov SPP sa dohodlo zápisom do SD, že je nutná prekládka jestvujúceho plynovodu v dĺžke cca. 50 m. V súvislosti s prekládkou jestvujúceho plynu zabezpečí Investor stavby PD pre vydanie SP, tiež odborne spôsobilú firmu, ktorá zhotoví samotnú prekládku jestvujúceho plynu a Zhotoviteľ stavby zhotoví potrebné zemné práce. Investor zabezpečil objednávku na spracovanie PD a vybavenia stavebného povolenia pre prekládku plynu. Zodpovedný: Investor Úloha: Trvá

 1. Ul. Vysoká – navrhnuté líniové odvodňovacie prvky – uzatvorené sú umiestnené podľa PD do stredu cesty. Je nutné prehodnotiť toto odvodnenie. Konečné rozhodnutie sa dohodne na jar 2018 ( po dohode so správcom komunikácie ). Zodpovední: Zhotoviteľ, Investor, Projektant Úloha: Trvá

 1. P. Kubalík (výrobný úsek – SEVAK, a.s.) – navrhuje na dažďovej kanalizácii urobiť zaústenie do sedimentačnej šachty, v ktorej sa budú hromadiť usadeniny a posypový materiál. Šachty je potom potrebné čistiť. Projektant spracuje výkres, ktorý zašle Investorovi a Zhotoviteľovi. U projektanta preveriť spracovanie tohto výkresu. Zodpovední: Projektant, Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 1. P. Kubalík – upozornil Zhotoviteľa na mazanie prstencov pod poklopy (nanášanie lepidla v 1,5cm hrúbke). V budúcnosti hrozí popraskanie v prípade nenanesenia lepidla. Prevádzka SEVAK, a.s. na tejto požiadavke trvá. Taktiež upozornil na tesnenie a mazanie betónových šachiet, čím sa docieli vodotesnosť a tiež žiada predložiť certifikát (prehlásenie) výrobku. Investor bude požadovať od Zhotoviteľa stavby doložiť skúšky tesnosti šachiet. Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 1. Novo navrhované uličné vpuste na ulici „Na Majerisko, Hlavná“ (4 ks), ich osadenie na terén, sa upresní po vyjadrení správcu komunikácií mesta Žilina, k úprave jednotlivých ulíc, zahrnutých v predmetnej stavbe. Miestne komunikácie sa podľa vyjadrenia od mesta Žilina uvedú do pôvodného stavu (bez obrubníkov a bez pozdĺžneho a priečneho preklápania vozovky). Je potrebné zvolať obhliadku za prítomnosti mesta Žilina, správcu MK, zhotoviteľa a investora, ktorej predmetom bude osadenie uličných vpustí na ul. Na Majerisko, ul. Hlavná. Investor zabezpečí stretnutie. Úloha: Trvá

 1. Odovzdanie zrealizovanej časti diela povrchové úpravy ulice „Pri Kysuci“, sa zrealizuje na základe preberacieho protokolu, medzi Zhotoviteľom, Investorom, Mestom Žilina, Žilinskými komunikáciami a NDS. V tejto súvislosti priniesol Zhotoviteľ preberací protokol. Zhotoviteľ odovzdal protokol na dnešnom kontrolnom dni. Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: splnená, vypúšťa sa zo sledovania

 1. Zhotoviteľ žiada o prevzatie samo nivelizačných poklopov (9ks) zrealizovaných na ul. Bytčianska. Je potrebné prizvať prevádzku (p. Kubalíka, Ing. Krkošku) a urobiť zápis do SD. Pochôdzka za účasti prevádzky SEVAK – u, sa uskutočnila, prevádzka prebrala poklopy. Zodpovedný: Investor Úloha: splnená, vypúšťa sa zo sledovania

 1. Projektant odovzdá všetky doposiaľ odsúhlasené výkresy so zakreslenými zmenami v 3 sadách. Výkresy budú aj podpísané. Projektant odovzdal výkresy zmien, Investor výkresy podpíše a odovzdá Zhotoviteľovi. Zodpovedný: Projektant Úloha: splnená, vypúšťa sa zo sledovania

 1. Sťažnosť od obyvateľov Považského Chlmca z ul. Na Hôrke evidujeme. Odpoveď na túto sťažnosť zaslal sťažovateľovi zástupca mesta Ing. Rolko. K danej sťažnosti uvádzame nasledovné: Zhotoviteľ postupuje pri realizácii prác súlade s predloženým harmonogramom prác v čase predloženia súťažnej ponuky, podľa ktorého sa v roku 2017 predpokladala realizáciu prác súvisiacich s uložením kanalizačných potrubí do zeme a realizácia úprav komunikácií na uliciach Pri Kysuci smer na Vranie a Bytčianskej ulici (v súvislosti s výstavbou D3). Ostatné úpravy komunikácií a povrchového odvedenia dažďových vôd boli naplánované do 06/2018. Konečné úpravy komunikácie nie je možné v tomto roku zrealizovať, nakoľko nie sú ukončené všetky stavebné práce, ktoré si vyžadujú zásahy do podokladaných vrstiev, a to :

 • Dorobiť cca. 150 m spalškovej kanalizácie v hornej časti ulice

 • Zhotoviť prekládku jestvujúceho plynu v dĺžke cca. 70 m – realizácia prekládky si vyžaduje spracovať realizačnú dokumentáciu a vybaviť stavebné povolenie, čo vyžaduje čas.

 • Vybudovať vtokové objekty do„ zatrubného jestvujúceho potoka“

 • Zhotoviť priečne odvodnenie v cestnom telese – 5 ks ,

 • Prepojiť jestvujúce „ dažďové stoky“ z bočných ulíc na dažďovú kanalizáciu.

Ďalšími dôvodom prečo sa nemôžu zrealizovať povrchové úpravy komunikácie na ul. „ Na Hôrke“: okrem realizácie všetkých vyššie uvedených prác sú: po výkopových prácach, pri ktorých sa realizovala dažďová a splašková kanalizácia, bude cesta „ sadať“ ( v miestach stavebných rýh ) a z tohoto dôvodu hrozí poškodenie prípadnej novej asfaltovej komunikácie, čo znamená nehospodárne vynaložené finančné prostriedky na povrchové úpravy vozovky.

 • nakoľko nebudú ešte zrealizované priečne odvodnenia ulice hrozí, že tečúca voda naberie veľkú dynamickú energiu dole ulicou a môže dôjsť k vytvoreniu nánosov blata, kamenia príp. znehodnoteného asfaltu smerom na Bytčiansku ulicu.

Na dnešnom rokovaní sa prijali opatrenia, aby bola zabezpečená komunikácia tak, aby bolo možné zabezpečovať zimnú údržbu. Zhotoviteľ zabezpečí dosypávanie komunikácie bielym kamenivom s tým, že aj kanalizačné poklopy budú zasypané kamenivom, aby netvorili prekážky pre pluh zimnej údržby. Zhotoviteľ zabezpečí skládku materiálu – kameniva, aby bolo možné pružne dosypávať prípadné nerovnosti na komunikácií. Zhotoviteľ uzatvorí dohodu s miestnym podnikateľom o zabezpečení úpravy komunikácie podľa potreby. Aj napriek prijatiu vyššie uvedeným opatreniam očakávame, že občania z miestnej časti „Hájiská“ budú aj naďalej vznášať ďalšie pripomienky a sťažnosti.

16.10.2017 o 8,00 hod. sa uskutočnil kontrolný deň na ul. Na Hôrke za účasti pána primátora, zástupcov mesta Žilina, investora, zhotoviteľa a obyvateľov časti „Hájiská“. Zhotoviteľ podrobne vysvetlil spôsob realizácie a opatrenia, ktoré zabezpečí, aby cesta na ul. Na Hôrke bola zjazdná aj v zimnom období. Dohodlo sa, že sa cesta nebude asfaltovať, pred zimou. Zodpovední: Zhotoviteľ, Investor, mesto Žilina Úloha: Trvá

 1. V križovatke ul. Bytčianska a ul. Vysoká – nachádza sa tu existujúca vodovodná šachta, ktorá sa v dôsledku preloženia vodovodu stala nefunkčná. Prevádzka investora žiada šachtu zasypať a zrušiť. Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 1. Spôsob úpravy miestnej komunikácie v križovatke ul. Bytčianska a ul. Vysoká sa určí v rámci obhliadky ul. Na Majerisku a ul. Hlavnej. Investor zabezpečí termín stretnutia. Tento bod súvisí s bodom 15. Zodpovedný: Investor Úloha: Trvá

 1. Zhotoviteľ požiada o predĺženie vydaného rozkopového povolenia, z dôvodu zimnej údržby komunikácií. Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 1. Poslanec p. Puček žiada mesto o prehodnotenie vyjadrenia ohľadom úpravy MK a žiada o opätovné vyjadrenie. Miestne komunikácie sa podľa vyjadrenia od mesta Žilina uvedú do pôvodného stavu (bez obrubníkov a bez pozdĺžneho a priečneho preklápania vozovky). Zhotoviteľ znovu upozornil na povrchové úpravy ciest mestských komunikácií a s tým spojené odvedenie dažďových vôd, ktoré sa majú vykonávať na budúci rok. Aby bol dažďový systém funkčný a mal zmysel je nutné tomu prispôsobiť aj vozovku. Zhotoviteľ navrhuje, aby mesto preverilo majetkoprávne vysporiadanie cesty na ul. Na Hôrke v prípade rozšírenia asfaltovania, čím by sa výrazne zvýšil komfort prejazdu áut a obyvateľov. Navrhujeme: v ul. Na Hôrke nerealizovať priečne odvodňovacie žľaby, ale cestu preklopiť na jednu stranu, osadiť obrubníky a ul. vpuste, ktoré budú zaústené do dažďovej kanalizácie. Tento istý návrh je aj pre ul. Hlavná a ul. Na Majerisko. Návrh stretnutia: 25.10.2017 na stavenisku po kontrolnom dni. Obhliadkou sa určí spôsob úpravy MK. Na základe vykonanej obhliadky jednotlivých ulíc stavby za účasti zástupcov Mesta Žilina, Investora a Zhotoviteľa stavby sa dohodlo, že správca komunikácií ( Mesto Žilina ) dá stanovisko k prevedeniu povrchových úprav, ku každej ulici stavby v termíne do 8.11.2017.

Upozornenie !!!

Ďalší kontrolný deň stavby sa bude konať v stredu t. j. 8.11.2017 o 9,00 hod. v zasadačke Investora stavby na I. poschodí.

Zapísal: Ing. Šutý, Ing. Galovičová

Zápis z kontrolného dňa v PDF verzii

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď