Kanalizácia Považský Chlmec: Zápis z kontrolného dňa – 30.08.2017

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Na kontrolnom dni sa dohodlo nasledovné:

 1. V dôsledku zníženia nivelety kanalizačnej stoky A a tým aj prehĺbenia osadenia čerpacej stanice,  je potrebné aktualizovať projektovú dokumentáciu ČS  – stavebnú časť a statické výpočty. Nakoľko  investor stavby požaduje osadiť pre čerpadlá Hidrosaál aj self clean systém, projektant spracuje  úpravy  stavebnej časti ako aj technologické osadenie čerpadiel, príp. elektročasti. Zodpovedný: Projektant                               Termín: 29.9.2017    Úloha: Trvá
 2. Kanalizačné odbočenia sa budú robiť ku každému jestvujúcemu RD, podľa skutkového stavu ( pre 1 RD bude kanalizačná prípojka DN 150, pre viacero RD, bude „ združená“ kanalizačná prípojka DN 200 ) Zodpovedný . Zhotoviteľ.  Úloha: Trvá
 3. Investor požaduje od Zhotoviteľa stavby, aby vzniknuté nevyhnutne potrebné „naviac práce“ riadne zdokumentovať a nafotiť už počas realizácie a následne pripravil návrh ceny k prerokovaniu. Zodpovedný: Zhotoviteľ   Úloha: Trvá
 4. Zhotoviteľ stavby žiada Investora, aby v spolupráci s mestom Žilina navrhol povrchové úpravy vozoviek  ( šírkové, priečne ) aj ostatných ulíc I. etapy stavby. Na  základe vykonanej pochôdzky Mesto Žilina upresní požiadavky na uskutočnenie povrchových úprav ciest v správe Mesta. Zodpovedný: Investor, Mesto Žilina      Termín: 15. 09. 2017   Úloha: Trvá
 5. Obyvatelia P. Chlmca (p. Cisarik) požiadal Investora a Zhotoviteľa stavby o zachovanie funkčnosti jestvujúcej stoky z ul. „Mýtna“  (list od p. Smykoňovej) do rieky Kysuca.  V súvislosti zo zachovaním funkčnosti jestvujúcej stoky z ul. „ Mýtna“, (ktorá sa nachádza v trase budovania splaškovej kanalizácie ), žiada Investor Projektanta  o technické  (výkresové ) doriešenie tejto skutočnosti. Na základe vykonanej obhliadky za účasti Projektanta, požaduje projektant výškovo zamerať obidve jestvujúce šachty. Zhotoviteľ zmeral požadované vzdialenosti jestvujúcich šácht a údaje zaslal Projektantovi. Zodpovedný: Projektant, Zhotoviteľ    Termín: 15. 09. 2017   Úloha: Trvá
 6. Investor stavby žiada Projektanta o spracovanie výkresov výškového osadenia výustných objektov dažďovej kanalizácie do rieky Kysuca. Projektant požaduje výškové zameranie osadených rúr výustných objektov dažďovej kanalizácie. Skutkové výškové zameranie výustných objektov odovzdá zhotoviteľ – do 31.8.2017 Projektantovi, ktorý spracuje potrebné výkresy. Výkresy budú odovzdané na schválenie SVP, š.p.Zodpovedný: Projektant    Termín:15. 09. 2017   Úloha: Trvá
 7. Zaistenie stability jestvujúcej trafostanice „ štetovnicami“ budú uvažované ako naviac práce. Zhotoviteľ predloží Investorovi cenovú kalkuláciu a foto dokumentáciu. Obsiahnutá v bode 3. ako práce naviac. Vypúšťa sa zo sledovania
 8. Zhotoviteľ stavby upozorňuje na technické problémy, spojené s asfaltovaním ul. „Bytčianska“ (veľká hustota premávky a málo miesta na umiestnenie strojov  v danom úseku ulice) a navrhuje zvolať pracovné rokovanie za účasti kompetentných orgánov, na ktorom by sa dohodol ďalší postup riešenia povrchových úprav na ul. „Bytčianska“. Pracovné rokovanie kompetentných orgánov ohľadom plnej uzávierky ulice „Bytčianska“ sa uskutočnilo. V súčasnej dobe pracuje Investor na získavaní jednotlivých stanovísk ( MHD, SAD ). Ďalšie pracovné rokovanie ohľadom uzávierky ulice „ Bytčianska“ sa uskutoční dňa 5.9.2017.             Investor získal vyjadrenia od SAD a MHD, ktoré boli na KD odovzdané Zhotoviteľovi.Projekt dočasného dopravného značenia na úplnú uzávierku je v štádiu spracovania.Zodpovedný : Investor                               Úloha: Trvá
 9. V prípade dohody o plnej uzávierke ul. Bytčianska sa potrebné informácie poskytnú p. poslancovi Pučekovi, ktorý zabezpečí informovanosť občanov ( miestný rozhlas ).  Zodpovedný : Investor Termín: 5.9.2017           Úloha: Trvá
 10. Zhotoviteľ stavby upozornil na problém s jestvujúcim (súkromným) vodovodom v ulici „ Na Hôrke“, ktorý sa nachádza v trase výkopu kanalizácie, a ktorý sa dočasne odpojí od zdroja ( akumulačné nádrže ) a voda z týchto nádrží sa odvedie dočasne do potoka. Zodpovedný: Zhotoviteľ
 11. Investor požaduje, aby sa nový subdodávatelia, ktorý ešte nie sú schválení na realizáciu prác na stavbe, aby ich Zhotoviteľ predložil na schválenie.  Zodpovedný: Zhotoviteľ   Úloha: splnená, vypúšťa sa zo sledovania
 12. Zhotoviteľ informoval Investora o tom, že niektoré úseky kanalizácie sú monitorované priemyselnou kamerou. Investor žiada Zhotoviteľa, aby poskytol záznamy z kamery prevádzke Investorovi. Zodpovedný: Zhotoviteľ   Úloha: Trvá
 13. Zhotoviteľ stavby informoval o kolízií kanalizácie s existujúcou armatúrnou šachtou na ulici „ Hlavná“ a požaduje za účasti Projektanta a Investora doriešiť jej „obtokovanie“, alebo prípadné zrušenie jestvujúcej šachty. Zodpovedný: Investor, Projektant   Úloha: Trvá
 14. Investor informoval  o požiadavke občanov o napojenie na kanalizáciu RD na ulici „Mýtna“ a požaduje doriešenie tejto požiadavky, vzhľadom na predpokladanú dĺžku úseku kanalizácie v tejto ulici.  Realizácie kanalizácie v tejto ulici bude podľa technickým možností a bude sa riešiť   v priebehu výstavby. Kanalizácia bude ukončená koncovou šachtou DN 600. V ulici sa  nachádzajú dva vodovody, stará dažďová kanalizácia + ďalšie siete.Zodpovedný: Zhotoviteľ, Investor   Úloha: Trvá
 15. Koordinátorka BOZP – vyskytnuté nedostatky sú odstraňované na mieste. Otvorené výkopy sú zabezpečené proti pádu.
 16. Projektant zašle Investorovi a Zhotoviteľovi výkresy stavebnej časti ČS 1. Ostatné výkresy a úpravy na ČS 1 budú dodané do konca 09/2017, ako je uvedené v bode č.1.Zodpovedný: Projektant       Termín: 4.9.2017     Úloha: Trvá
 17.  Ul. Medzierka – vybuduje sa združená prípojka DN 150 (príp. 200) pre dva RD. Ukončenie kanalizácie bude koncovou šachtou DN 600. Odbočenia pre RD budú vybudované pred koncovou šachtou.Zodpovedný: Zhotoviteľ
 18. Ul Na Majerisku – existujúci zatrubnený potok v tejto ulici bude zrušený a prepojený na novovybudovanú dažďovú kanalizáciu. Zodpovedný: Zhotoviteľ
 19. Ul. Vysoká – navrhnuté líniové odvodňovacie prvky – uzatvorené sú umiestnené podľa PD do stredu cesty. Je nutné prehodnotiť toto odvodnenie.Zodpovedný: Zhotoviteľ, Investor, Projektant
 20. P. Kubalík (výrobný úsek – SEVAK,a.s.) – navrhuje na dažďovej kanalizácii urobiť zaústenie do sedimentačnej šachty, v ktorej sa budú hromadiť usadeniny a posypový materiál. Šachty je potom potrebné čistiť. Projektant spracuje výkres, ktorý zašle Investorovi a Zhotoviteľovi.Zodpovedný: Projektant, Zhotoviteľ
 21. P. Kubalík – upozornil Zhotoviteľa na mazanie prstencov pod poklopy (nanášanie lepidla v 1,5cm hrúbke). V budúcnosti hrozí popraskanie v prípade nenanesenia lepidla. Prevádzka SEVAK, a.s. na tejto požiadavke trvá. Taktiež upozornil na tesnenie a mazanie betónových šachiet, čím sa docieli vodotesnosť.   Zodpovedný: Zhotoviteľ

Ďalší kontrolný deň stavby sa bude konať v stredu t. j. 6.9.2017 o 8,00 hod. v zasadačke SEVAK –u. 

Zapísal: Ing. Galovičová

Zápis vo formáte PDF – A4

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď