Kanalizácia Považský Chlmec: Zápis z kontrolného dňa – 4.10.2017

Google+PinterestLinkedInTumblr+
 1. V dôsledku zníženia nivelety kanalizačnej stoky A a tým aj prehĺbenia osadenia čerpacej stanice, je potrebné aktualizovať projektovú dokumentáciu ČS – stavebnú časť a statické výpočty. Nakoľko investor stavby požaduje osadiť pre čerpadlá Hidrosaál aj self clean systém, projektant spracuje úpravy stavebnej časti ako aj technologické osadenie čerpadiel, príp. elektro časti. Zodpovedný: Projektant Termín: 29.9.2017 Úloha: Trvá

 2. Kanalizačné odbočenia sa budú robiť ku každému jestvujúcemu RD, podľa skutkového stavu ( pre 1 RD bude kanalizačná prípojka DN 150, pre viacero RD, bude „ združená“ kanalizačná prípojka DN 200 ) Zodpovedný . Zhotoviteľ. Úloha: Trvá

 3. Investor požaduje od Zhotoviteľa stavby, aby vzniknuté nevyhnutne potrebné „naviac práce“ riadne zdokumentovať a nafotiť už počas realizácie a následne pripravil návrh ceny k prerokovaniu. Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 4. Zhotoviteľ stavby žiada Investora, aby v spolupráci s mestom Žilina navrhol povrchové úpravy vozoviek (šírkové, priečne) aj ostatných ulíc I. etapy stavby. Na základe vykonanej pochôdzky Mesto Žilina upresní požiadavky na uskutočnenie povrchových úprav ciest v správe Mesta. V tejto súvislosti, zaslalo mesto Žilina list s upresnenými požiadavkami na povrchové úpravy ciest. Definitívne rozhodnutie z hľadiska povrchových úprav jednotlivých ulíc sa prijme, až po prerokovaní Investora s Mestom Žilina. Zhotoviteľ stavby odovzdal zástupcom mesta Žilina preberacie protokoly k preberaniu povrchových úprav ulice „ Pri Kysuci“ (smerom na Vranie). Mesto Žilina žiada na ul. Bytčianska dorobiť cca. 30 m betónových cestných obrubníkov. Na požiadavku mesta Žilina reagovala SC ŽSK (ako správca komunikácie) stanoviskom v ktorom uvádza, že nedoporučuje osadenie cestných obrubníkov na ul. „Bytčianska“, z dôvodu zúženia vozovky v danom mieste a tým by sa sťažilo vykonávanie zimnej údržby. Zodpovední: Investor, Mesto Žilina Úloha: splnená, vypúšťa sa zo sledovania

 5. Obyvatelia P. Chlmca (p. Cisarik) požiadal Investora a Zhotoviteľa stavby o zachovanie funkčnosti jestvujúcej stoky z ul. „Mýtna“ (list od p. Smikoňovej) do rieky Kysuca. V súvislosti zo zachovaním funkčnosti jestvujúcej stoky z ul. „ Mýtna“, (ktorá sa nachádza v trase budovania splaškovej kanalizácie), žiada Investor Projektanta o technické (výkresové) doriešenie tejto skutočnosti (preloženie, resp. zrušenie jestvujúcich šácht ). Na základe vykonanej obhliadky za účasti Projektanta, požaduje projektant výškovo zamerať obidve jestvujúce šachty. Zhotoviteľ zmeral požadované vzdialenosti jestvujúcich šácht a údaje zaslal Projektantovi. Zodpovedný: Projektant, Zhotoviteľ Termín: 20. 09. 2017 Úloha: Trvá

 6. Investor stavby žiada Projektanta o spracovanie výkresov výškového osadenia výustných objektov dažďovej kanalizácie do rieky Kysuca. Projektant požaduje výškové zameranie osadených rúr výustných objektov dažďovej kanalizácie. Skutkové výškové zameranie výustných objektov odovzdá zhotoviteľ – do 31.8.2017 Projektantovi, ktorý spracuje potrebné výkresy. Výkresy budú odovzdané na schválenie SVP, š.p. Projektant odovzdá výkresy (3x) Zodpovedný: Projektant Termín: 11. 10. 2017 Úloha: Trvá 

 7. Zhotoviteľ stavby upozorňuje na technické problémy, spojené s asfaltovaním ul. „Bytčianska“ (veľká hustota premávky a málo miesta na umiestnenie strojov v danom úseku ulice) a navrhuje zvolať pracovné rokovanie za účasti kompetentných orgánov, na ktorom by sa dohodol ďalší postup riešenia povrchových úprav na ul. „Bytčianska“. Pracovné rokovanie kompetentných orgánov ohľadom plnej uzávierky ulice „Bytčianska“ sa uskutočnilo. V súčasnej dobe pracuje Investor na získavaní jednotlivých stanovísk ( MHD, SAD ). Ďalšie pracovné rokovanie ohľadom uzávierky ulice „ Bytčianska“ sa uskutoční dňa 5.9.2017. Investor získal vyjadrenia od SAD a MHD, ktoré boli na KD odovzdané Zhotoviteľovi. Projekt dočasného dopravného značenia na úplnú uzávierku je v štádiu spracovania. Predmetné pracovné rokovanie sa dňa 5.9.2017 uskutočnilo s tým, že Investor získal súhlasné stanoviská zúčastnených organizácií a požiada Okresný Úrad cestnej dopravy o vydanie stanoviska k plánovanej uzávierke cesty II/507. Na pracovnom rokovaní predložil Zhotoviteľ časový harmonogram prác, ktoré sa budú vykonávať v čase plánovanej uzávery cesty II/507 v dňoch od 25.9.2017 do 3.10.2017 vrátane. V súvislosti s uzávierkou cesty II/507, Investor stavby požiadal Okresný úrad cestnej dopravy o úplnú  uzávierku predmetnej cesty. Okresný Úrad vydal kladné stanoviská k realizácií úplnej uzávierke cesty II/507 v P. Chlmci, ktorá sa v stanovenom termíne začala aj realizovať, pri rozmiestnení dočasného dopravného značenia ( za účasti DI ) a za aktívnej účasti polície. Bytčianska ulica je zaasfaltovaná a je obnovená premávka v oboch jazdných pruhoch. Vodorovné dopravné značenie na tejto ulici zabezpečí SC ŽSK. Následne odovzdá Zhotoviteľ stavby SC ŽSK zápisnične, povrchové úpravy cesty. Zodpovedný : Investor Úloha: splnená, vypúšťa sa zo sledovania

 8. V prípade dohody o plnej uzávierke ul. Bytčianska sa potrebné informácie poskytnú p. poslancovi Pučekovi, ktorý zabezpečí informovanosť občanov (miestny rozhlas). Investor stavby taktiež zabezpečí informovanosť o uzávierke cesty II/507 aj do iných médií (noviny, rádio). Investor stavby zabezpečil informovanosť verejnosti o dopravnej uzávere cesty II/507 v P. Chlmci cez rádia Expres, Slovensko, Frontinus, taktiež poskytol list z oznámením pre vyhlásenie mestskému poslancovi, oboznámil firmy podnikajúce v P. Chlmci s dopravnou uzáverou. Zodpovedný : Investor Úloha: splnená, vypúšťa sa zo sledovania

 9. Zhotoviteľ stavby upozornil na problém s jestvujúcim (súkromným) vodovodom v ulici „ Na Hôrke“, ktorý sa nachádza v trase výkopu kanalizácie, a ktorý sa dočasne odpojí od zdroja ( akumulačné nádrže ) a voda z týchto nádrží sa odvedie dočasne do potoka. Vodovod, ktorý sa dočasne odpojil, bude zasa zfunkčnený položením nových vodovodných rúr. Na tieto práce dodá Zhotoviteľ stavby cenovú ponuku. Investor stavby uvedený problém s vodovodom prerokuje s mestom Žilina. Zodpovední: Zhotoviteľ, Investor Úloha: v sledovaní

 10. Zhotoviteľ informoval Investora o tom, že niektoré úseky kanalizácie sú monitorované priemyselnou kamerou. Investor žiada Zhotoviteľa, aby poskytol záznamy z kamery prevádzke Investorovi. Zhotoviteľ stavby odovzdal zmonitorované úseky kanalizácie priemyselnou kamerou Investorovi – stoky A2a, A2a1, A2a1-1, D4 ( aj na CD ). Zhotoviteľ bude postupne odovzdávať záznamy z kamery Investorovi. Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 11. Zhotoviteľ stavby informoval o kolízií kanalizácie s existujúcou armatúrnou šachtou na ulici „ Hlavná“ a požaduje za účasti Projektanta a Investora doriešiť jej „obtokovanie“, alebo prípadné zrušenie jestvujúcej šachty (ktorú podľa vyjadrenia prevádzky SEAVK- u, je nutné zachovať). Na základe obhliadky jestvujúceho stavu, Projektant zašle technické riešenie. Projektant žiada zamerať jestvujúcu AŠ v teréne od pevných bodov. Zodpovední: Investor, Projektant Úloha: Trvá

 12. Investor informoval o požiadavke občanov o napojenie na kanalizáciu RD na ulici „Mýtna“ a požaduje doriešenie tejto požiadavky, vzhľadom na predpokladanú dĺžku úseku kanalizácie v tejto ulici.Realizácie kanalizácie v tejto ulici bude podľa technickým možností a bude sa riešiť v priebehu výstavby. Kanalizácia bude ukončená koncovou šachtou DN 600. V ulici sa nachádzajú dva vodovody, stará dažďová kanalizácia + ďalšie siete. V  súvislosti s  realizáciou výstavby kanalizácie v tejto ulici, preverí Investor možnosť budovania tejto kanalizácie, v rámci vydaného stavebného povolenia na túto stavbu. Investor preveril možnosť budovania kanalizácie na ul. „Mýtna“, ktorá je zahrnutá vo vydanom SP predmetnej stavby (pozemky). Investor požaduje od zhotoviteľa v tomto kalendárnom roku zhotoviť odbočenie do ul. Mýtna. Ostatná časť sa bude riešiť podľa požiadaviek až na jar 2018. Zodpovední: Zhotoviteľ, Investor Úloha: Trvá, v sledovaní

 13. Zhotoviteľ stavby informoval Investora o tom, že pri prekopaní výustného objektu D1dažďovej kanalizácie cez hrádzu rieky Kysuca, sa objavila ďalšia jestvujúca betónová rúra v trase uloženia rúry výustného objektu D1. Zhotoviteľ stavby sa stretne so správcom toku a poskytne stanovisko Investorovi a Projektantovi. V súvislosti aj s ostatnými výustnými objektami dažďovej kanalizácie, Zhotoviteľ stavby zaslal Projektantovi výškové zameranie objektov. V súčasnej dobe sa uskutočnilo stretnutie Zhotoviteľa stavby s pracovníkom Povodia Váhu ( Ing. Gábor ), na ktorom sa dohodlo, že jestvujúca betónová rúra sa zachová a obetónuje sa kameňom. Úloha: splnená, vypúšťa sa zo sledovania

 1. Koordinátorka BOZP – vyskytnuté nedostatky sú odstraňované na mieste. Otvorené výkopy sú zabezpečené proti pádu a tiež žiada zabezpečiť pracoviská v čase obednej prestávky.

 2. Projektant zašle Investorovi a Zhotoviteľovi výkresy stavebnej časti ČS 1. Ostatné výkresy a úpravy na ČS 1 budú dodané do konca 09/2017, ako je uvedené v bode č.1. Projektant zaslal výkres plochy dna ČS , taktiež výkresy na armovanie dna a stien ČS a tiež výkres osadenia „ self clean“ do ČS. Zodpovedný: Projektant Úloha: splnená, vypúšťa sa zo sledovania

 1. Ul. Medzierka – vybuduje sa združená prípojka DN 150 (príp. 200) pre dva RD (bola predložená požiadavka na napojenie tretieho RD). Ukončenie kanalizácie bude koncovou šachtou DN 600. Odbočenia pre RD budú vybudované pred koncovou šachtou. V súvislosti s budovaním združenej prípojky v tejto ulici preverí Investor možnosť budovania prípojky v rámci vydaného stavebného povolenia. Združená kanalizačná prípojka sa bude realizovať až po dodaní PD (realizačnej), II. etapy stavby. Zodpovední: Zhotoviteľ a Investor Úloha: Trvá, v sledovaní

 1. Ul Na Majerisku – existujúci zatrubnený potok v tejto ulici bude zrušený a prepojený na novovybudovanú dažďovú kanalizáciu. Zodpovedný: Zhotoviteľ

 1. Ulica „ Na Hôrke“ , upozornil Zhotoviteľ na súbeh jestvujúceho plynového potrubia s budovanou dažďovou kanalizáciou. Za účasti pracovníkov SPP sa dohodlo zápisom do SD, že je nutná prekládka jestvujúceho plynovodu v dĺžke cca. 50 m. V súvislosti s prekládkou jestvujúceho plynu zabezpečí Investor stavby PD pre vydanie SP, tiež odborne spôsobilú firmu, ktorá zhotoví samotnú prekládku jestvujúceho plynu a Zhotoviteľ stavby zhotoví potrebné zemné práce. Zodpovedný: Investor Úloha: Trvá

 1. Ul. Vysoká – navrhnuté líniové odvodňovacie prvky – uzatvorené sú umiestnené podľa PD do stredu cesty. Je nutné prehodnotiť toto odvodnenie. Konečné rozhodnutie sa dohodne na jar 2018 ( po dohode so správcom komunikácie ). Zodpovední: Zhotoviteľ, Investor, Projektant Úloha: Trvá

 1. P. Kubalík (výrobný úsek – SEVAK,a.s.) – navrhuje na dažďovej kanalizácii urobiť zaústenie do sedimentačnej šachty, v ktorej sa budú hromadiť usadeniny a posypový materiál. Šachty je potom potrebné čistiť. Projektant spracuje výkres, ktorý zašle Investorovi a Zhotoviteľovi. U projektanta preveriť spracovanie tohto výkresu. Zodpovední: Projektant, Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 1. P. Kubalík – upozornil Zhotoviteľa na mazanie prstencov pod poklopy (nanášanie lepidla v 1,5cm hrúbke). V budúcnosti hrozí popraskanie v prípade nenanesenia lepidla. Prevádzka SEVAK, a.s. na tejto požiadavke trvá. Taktiež upozornil na tesnenie a mazanie betónových šachiet, čím sa docieli vodotesnosť a tiež žiada predložiť certifikát (prehlásenie) výrobku. Investor bude požadovať od Zhotoviteľa stavby doložiť skúšky tesnosti šachiet. Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 1. Novo navrhované uličné vpuste na ulici „Na Majerisko, Hlavná“ (4 ks), ich osadenie na terén, sa upresní po vyjadrení správcu komunikácií Mesta Žilina, k úprave jednotlivých ulíc, zahrnutých v predmetnej stavbe. Miestne komunikácie sa podľa vyjadrenie od mesta Žilina uvedú do pôvodného stavu (bez obrubníkov a bez pozdĺžneho a priečneho preklápania vozovky). Je potrebné zvolať obhliadku za prítomnosti mesta Žilina, správcu MK, zhotoviteľa a investora, ktorej predmetom bude osadenie uličných vpustí na ul. Na Majerisko, ul. Hlavná. Investor zabezpečí stretnutie. Úloha: Trvá

 1. Zhotoviteľ upozornil na kolidovanie jestvujúcej kanalizácie „Maťha“ na ul. „Na Hôrke“, s novými sieťami dažďovej a splaškovej kanalizácie. Z tohto dôvodu je nutné usporiadať pracovné rokovanie medzi majiteľom kanalizácie „Maťha“, Investorom a Zhotoviteľom stavby. 14.9.2017 sa stretol na stavbe Zhotoviteľ a Investor s p. Maťhom, kde sa dohodlo, že p. Maťhovi budú vyvedené prípojky dažďová a splašková na hranicu pozemku, na ktoré sa on v budúcnosti pripojí (v tejto súvislosti sa zhotovil záznam do SD). Z hľadiska technického postupu pre realizácií predmetných prác na ul. „Na Hôrke“, (zaplavovanie výkopu), navrhuje Investor stavby, realizovať výkopové práce od osadenej rozdeľovacej komory, dažďovej kanalizácie, smerom nahor. Prípojky pre p. Maťhu boli vyvedené k pozemku. Zodpovedný: Investor Úloha: splnená, vypúšťa sa zo sledovania

 1. Odovzdanie zrealizovanej časti diela povrchové úpravy ulice „Pri Kysuci“, sa zrealizuje na základe preberacieho protokolu, medzi Zhotoviteľom, Investorom, Mestom Žilina, Žilinskými komunikáciami a NDS. V tejto súvislosti priniesol Zhotoviteľ preberací protokol . Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 1. Zhotoviteľ žiada o prevzatie samo nivelizačných poklopov (9ks) zrealizovaných na ul. Bytčianska. Je potrebné prizvať prevádzku (p. Kubalíka, Ing. Krkošku) a urobiť zápis do SD. Zodpovedný: Investor Úloha: Trvá

 1. SC ŽSK – odovzdali zápis o prevzatí zaasfaltovaného úseku cesty II/507 v k. ú. Považský Chlmec do spätného užívania. Zhotoviteľ po podpísaní odovzdá zápis SEVAK, a.s. Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 1. Projektant odovzdá všetky doposiaľ odsúhlasené výkresy so zakreslenými zmenami v 3 sadách. Výkresy budú aj podpísané. Zodpovedný: Projektant Termín:11.10.2017 Úloha: Trvá

 1. Sťažnosť od obyvateľov Považského Chlmca z ul. Na Hôrke evidujeme. Odpoveď na túto sťažnosť zašle mesto Žilina (Ing. Rolko). Zodpovedný: mesto Žilina Úloha: Trvá

 1. V križovatke ul. Bytčianska a ul. Vysoká – nachádza sa tu existujúca vodovodná šachta, ktorá sa v dôsledku preloženia vodovodu stala nefunkčná. Prevádzka investora žiada šachtu zasypať a zrušiť. Zodpovedný: Zhotoviteľ Úloha: Trvá

 1. Spôsob úpravy miestnej komunikácie v križovatke ul. Bytčianska a ul. Vysoká sa určí v rámci obhliadky ul. Na Majerisku a ul. Hlavnej. Investor zabezpečí termín stretnutia. Zodpovedný: Investor Úloha: Trvá

Ďalší kontrolný deň stavby sa bude konať v stredu t. j. 11.10.2017 o 9,00 hod. v zasadačke SEVAK –u.

Zápis vo formáte PDF – A4

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď