ODI Žilina: Riešenie dopravnej situácie v mestskej časti Žilina – Považský Chlmec – odpoveď

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Žiline obdržal Vašu e-mailovú žiadosť o zaujatie stanoviska ku sťažnosti občanov mestskej časti Žilina-Považský Chlmec na dopravnú situáciu ku článku zverejnenému na webovej stránke: (chlmec.info/prekracovanie-rychlosti-a-hmotnosti), prípadne vyjadrenia sa ku riešeniu problému kontroly rýchlosti a dodržiavania hmotnostného obmedzenia 17 ton.

Po dôslednom preskúmaní obsahu Vašej žiadosti Vás Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ upovedomuje, že na vstupe do mestskej časti Žilina-Považský Chlmec z oboch smerom je osadená zvislá dopravná značka č. IP 24a – Zóna s dopravným obmedzením, konkrétne ide o zónu, kde je uvedená najvyššia dovolená rýchlosť jazdy 40km/h. V zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke je účastník cestnej premávky povinný poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia. Teda účastník cestnej premávky ( v tomto prípade vodič vozidla) je povinný v predmetnom úseku dodržiavať najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy 40km/h. Rovnako je tiež pred vstupom do mestskej časti Žilina-Považský Chlmec – pred premostením cez rieku Kysuca umiestnená zvislá dopravná značka č. B25 – Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu, pričom ide konkrétne o hmotnosť 11,5 ton s dodatkovou tabuľkou č. E12 – Jediné vozidlo 40 t, pričom uvedené hmotnostné obmedzenie nezakazuje vjazd nákladných motorových vozidiel od mestskej časti Žilina-Považský Chlmec s hmotnosťou do 40 ton. Zvislá dopravná značka č. B25 – Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu, pričom ide konkrétne o hmotnosť 17 ton s dodatkovou tabuľkou č. E2 – 12 km, ktorá je umiestnená pred vstupom do mestskej časti Žilina-Považský Chlmec vyznačuje hmotnostné obmedzenie vozidiel, ktoré platí pre most ponad kanál v obci Kotešová, ktorý je od miesta umiestnenia týchto značiek vzdialený 12 km. V prípade nerešpektovanie vyššie spomínaných dopravných značiek sa vodiči vozidiel dopúšťajú priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Žiline Vás ďalej upovedomuje, že stavebno-technický stav cesty č. II/507, ktorá prechádza mestskou časťou Žilina-Považský Chlmec, rovnako ako aj vybudovanie chodníkov pri tejto ceste nie je v kompetencií polície, ale príslušného správcu komunikácií v tomto prípade ide o Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja a mesta Žilina. Zároveň sa však Okresný dopravný inšpektorát v Žiline prikláňa ku skutočnostiam, že cesta č. II/507, ktorá prechádza cez mestskú časť Žilina-Považský Chlmec nie je dostatočne vyhovujúca zo stavebno-technického hľadiska, nakoľko sa jedná o veľmi frekventovanú cestu II. triedy v rámci Žilinského okresu a rovnako je v danom úseku potrebné riešiť aj dobudovanie chodníkov.

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ Vás na záver upovedomuje, že v predmetnom úseku cesty č. II/507 je plánovaný výkon služby, pričom na základe Vašej žiadosti bude Okresný dopravný inšpektorát v Žiline vykonávať zvýšený výkon na ceste č. II/507 s prihliadnutím na aktuálny vývoj dopravno-bezpečnostnej situácie v okrese Žilina.

Na vedomie:
-Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
-Mestský úrad Žilina, odbor dopravy

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V ŽILINE
Okresný dopravný inšpektorát
Veľká Okružná 31, 010 75 Žilina

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď