Petícia za zaradenie výstavby 2 miestnych (zberných) komunikácii v mestskej časti Považský Chlmec do plánu investičných akcií mesta Žilina

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Podpísaním petície občania žiadajú o vybudovanie 2 miestnych (zberných) komunikácii včítane technickej infraštruktúry v lokalite Lány podľa uznesenia MZ Žilina č.93/2014 a uznesenia č.94/2014 zo dňa 22.9.2014, ktorým MZ Žilina vzalo na vedomie Urbanistickú štúdiu Lány v Považskom Chlmci a uložilo vedúcemu stavebného odboru MÚ Žilina koordinovať výstavbu v území v zmysle Urbanistickej štúdie Predný Lán.

Žiadosť je odôvodnená ustanoveniami Zákona o obecnom zriadení §4 ods.3, písm. f podľa ktorého obec pri výkone samosprávy o. i. zabezpečuje výstavbu miestnych komunikácii a zákona č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách, podľa § 2 ods.3: plánovanie, prípravu a výstavbu ciest a miestnych komunikácii zabezpečuje obec.

Bližšie informácie získate na doleuvedených kontaktoch.

Predseda petičného výboru:

  • Ing. Filip Holtan, Považský Chlmec, e-mail: filipza@gmail.com, mobil: 0915 349 470

Členovia:

  • Ing. Juraj Kodaj, Považský Chlmec
  • Mária Turčeková, Považský Chlmec
  • Ján Višňovský, Považský Chlmec

Osoba poverená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci:

  • Anna Smikoňová, Žilina – Považský Chlmec, Študentská 4/20, PSČ: 010 03
    mobil: 0904 136 406 e-mail: smikonova@gmail.com
Zdieľaj

Zanechajte odpoveď