Pravidlá

  • VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľom domény https://chlmec.info (ďalej len „portál“) je XXXXXXXXX (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorá týmto vydáva podmienky a právne obmedzenia použitia portálu, jeho obsahu a služieb (ďalej len “podmienky”).

Používateľ portálu je počas používania portálu povinný riadiť sa týmito podmienkami a právnym poriadkom štátu, v ktorom sa nachádza v čase pripojenia na portál. Na obsah portálu, vrátane grafickej úpravy a usporiadania, sa vzťahuje ochrana v zmysle zákona č.618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Majiteľom autorských práv k obsahu portálu je prevádzkovateľ, ak nie je na portáli uvedené inak.

  • POUŽÍVANIE A UMIESTŇOVANIE OBSAHU

1. Všeobecné pravidlá používania
Prístup na portál, registrácia a používanie služieb portálu je bezplatné. Používateľ je oprávnený bez ďalšieho súhlasu prevádzkovateľa používať portál výhradne na informatívne, nekomerčné alebo iné osobné účely (časť a/alebo celok). Prístup na portál môže byť zo strany prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov používateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. Prevzatie/rozmnožovanie a ďalšie sprístupňovanie obsahu z portálu
Prevzatie/rozmnožovanie textu a ďalšie sprístupňovanie umiestneného na portáli je dovolené bez ďalšieho súhlasu prevádzkovateľa, ak bude každá prevzatá rozmnoženina textu obsahovať označenie o tom, kto je autorom textu (umiestniť v tvare: Informačný portál Chlmec.info). Takéto rozmnožovanie textu však nesmie zasahovať do oprávnených záujmov autora. Prevzatie/rozmnožovanie a ďalšie sprístupňovanie grafickej úpravy (časť a/alebo celok) podlieha vždy osobitnému súhlasu prevádzkovateľa.

3. Umiestňovanie obsahu na portál
Umiestniť na portál obsah, ktorý je v rozpore právnym poriadkom Slovenskej republiky, týmito podmienkami a dobrými mravmi je zakázané. Umiestniť na portál reklamný alebo propagačný obsah môže používateľ len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa, a to spravidla za úhradu.

4. Právo na odstránenie obsahu a zmenu portálu
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť z portálu akýkoľvek obsah, najmä protiprávny, hanlivý, urážlivý a vulgárny. Zároveň odstráni aj na podnet oprávnenej osoby taký obsah, ktorý zasahuje do jej práv alebo právom chránených záujmov. Zasahovať akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu prevádzkovateľa do obsahu alebo technickej podstaty portálu je zakázané. Právo kedykoľvek rozhodovať o zmene alebo odstránení akejkoľvek súčasti portálu a trvalom alebo dočasnom pozastavení prevádzky portálu má výhradne prevádzkovateľ.

  • ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH

1. Obsah používateľov
Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah umiestnený na portál používateľom, ak nevie o protiprávnosti takého obsahu alebo o protiprávnom konaní používateľa a na odstránenie protiprávneho stavu koná bez zbytočného odkladu. Prevádzkovateľ nie je povinný sledovať obsah umiestňovaný na portál používateľmi.

2. Správnosť a úplnosť obsahu
Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií umiestnených na portáli a tým neposkytuje žiadnu záruku pri používaní takých informácií na príslušný účel. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním portálu, vrátane straty akýchkoľvek dát alebo ušlého zisku.

3. Obsah tretích osôb
Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích osôb, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom hypertextových odkazov z portálu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah reklamy alebo propagácie tretej osoby umiestnenej na portáli.

  • POSKYTOVANIE ODKAZU NA PORTÁL

Poskytovať hypertextový odkaz (linking, deeplinking) na portál na iných internetových stránkach je povolené každému, za podmienky, že umiestnením takého odkazu neporušuje umiestňovateľ oprávnené záujmy prevádzkovateľa portálu. Prevádzkovateľ nesúhlasí s umiestňovaním hypertextových odkazov na portál najmä na stránkach s pornografickým, neznášanlivostným alebo protiprávnym obsahom. Prevádzkovateľ uprednostňuje poskytovanie hypertextového odkazu portálu v tvare Informačný portál – Chlmec.info so smerovaním na internetovú adresu: https://chlmec.info

  • ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Sprístupnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na portáli, s výnimkou týchto podmienok, nemá povahu právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a používateľom alebo inou treťou osobou, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Tieto podmienky je oprávnený meniť alebo doplňovať iba prevádzkovateľ. Podmienky použitia portálu stránok sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.

V Žiline 1.4. 2017