Vypaľovanie suchých trávnatých porastov

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Každoročne po zimnom období dochádza ku zvýšeniu výskytu požiarov. Medzi najčastejšie príčiny ich výskytu patrí najmä v jarnom období vypaľovanie suchých trávnatých porastov a spaľovanie horľavých odpadov v záhradách a dvoroch (pohrabané lístie, tráva, …). Týmto spôsobom sa niektorí vlastníci pozemkov snažia zbaviť nechceného odpadu a pritom si neuvedomujú, že táto činnosť môže veľmi ľahko viesť ku vzniku požiaru, tým strate na majetku, ale najmä k strate na životoch.

UPOZORŇUJEME občanov, či už fyzickú osobu, právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa, že v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je zakázané:

– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov (t. j. vypaľovanie trávy, kríkov, stromov)

– zakladať oheň v priestore alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru.

Táto zakázaná činnosť u fyzickej osoby je z hľadiska ochrany pred požiarmi posudzovaná ako priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331,. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi je možné za nedodržanie tohto zákazu v rámci správneho konania uložiť pokutu do výšky 16 596,-€.

Spaľovanie horľavých odpadov v záhradách a dvoroch, t. j. spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve je možné pri dodržaní povinností vyplývajúcich z vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších a to len vtedy, ak nie je vyhlásený Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Týmto nie sú dotknuté iné všeobecne záväzné právne predpisy.

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď