Zápisnica – 4.12.2017 – Považský Chlmec: Ján Púček

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Dňa 4.12.2017 sa uskutočnilo stretnutie občanov Pov. Chlmca s poslancami MZ v kancelárií poslanca o 17,00 hod. Poslanec Púček privítal prítomných občanov, poslanca Pažického , zástupcu MP a ospravedlnil neúčasť poslankyne Talafovej.

V úvode poslanec informoval o plnení ich požiadaviek a to o investícií chodníkov na ul. Bytčianska i na miestnom cintoríne a chodníkov okolo detského ihriska. Ďalej to bola realizácia detského ihriska, úprava stromov, doplnenie verejného osvetlenia na ul. Študentská, Bytčianska a ul. Vysoká, na ktorú sa pripravuje projekt osvetlenia , taktiež informoval o postupe realizácie budovania prvej etapy kanalizácie.

Pripomenul občanom, že je veľmi rád, že občania svoje požiadavky, prípadne návrhy riešia tým spôsobom, že zavolajú poslanca a po dohode tieto požiadavky riešia osobne , jednotlivo . Z tohto dôvodu vôbec poslanca Púčka neprekvapuje malá účasť na stretnutiach s poslancami, pretože ak je ochota poslanca prísť medzi občanov v bežnom týždni , ale aj v sobotu alebo v nedeľu, priamo si s občanmi preberie podnety, nie je ani dôvod sa každý mesiac stretávať. Taktiež poslanec Púček uviedol, že v mesiaci november a december bol osobne na pozvanie v Pov. Chlmci 17-krát a riešil prevažne problém zjazdnosti ulice Na Hôrku, ul. Vysoká a prevzal mnoho návrhov, zvlášť návrhy:

 1. vybudovať spoločenskú miestnosť pre občanov na stretávanie na kultúrne a spoločenské akcie,
  pretože im boli predané všetky nehnuteľnosti slúžiace na takúto činnosť.
 2. žiadajú odstrániť stromy na miestnom cintoríne, ktoré poškodzujú hroby a v krátkom čase dôjde
  k poškodeniu aj novovybudovaných chodníkov. Žiadajú aj údržbu stromov v miestnom parku pri bývalom
  KD a úpravu tují na miestnom cintoríne.
 3. žiadajú opätovne upozorniť VÚC Žilina na zlú údržbu komunikácie z Budatína cez Pov. Chlmec na
  Bytču – v celom úseku je sústavne nános kamenia a blata .
 4. žiadajú úpravu zvodidiel od križovatky K Zámku –Budatín, smerom do Budatína, kde zvodidlá niekto
  z nepochopiteľných dôvodov odstránil z krajnice tak, že teraz sú ohrozovaní na živote a zdraví chodci,
  zvlášť deti dochádzajúce do ZŠ Budatín.
 5. žiadajú, aby značka 40 km/hod bola preložená od Hostinca Jambor Pov. Chlmec až na križovatku
  Budatín – Brodno, pretože je dosť obtiažne teraz vychádzať na hlavnú komunikáciu z križovatky od
  Budatínskeho zámku.
 6. je to stála požiadavka a prosba , čím skôr zrealizovať dobudovanie kanalizácie v celom Pov, Chlmci

Po krátkej diskusií, kde sa vyššie uvedené požiadavky opakovali, poslanec Púček poďakoval za účasť a dal prísľub, že pokiaľ bude záujem podať podnet, požiadavku, sťažnosť, je ochotný do Pov,Chlmca prísť po dohode v hociktorom čase a dni a vec prejednať a postúpiť to na príslušný odbor mesta.

V Pov. Chlmci dňa 8.12.2017 • Spracoval poslanec Ján Púček

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď