Zápisnica zo dňa 02. 06. 2017 – Považský Chlmec

Google+PinterestLinkedInTumblr+

ZÁPISNICA

Dňa 25.05.2017 sa v mestskej časti Pov. Chlmec uskutočnilo stretnutie občanov s poslancami výboru č. 8 v miestnosti poslanca o 17.00 hod. Poslanec Púček privítal prítomných občanov v počte 14, ospravedlnil poslancov Pažického a Talafovú, informoval prítomných občanov o pripravovaných investíciách , čo sa týka rozhlasu, chodníka cintorína, kanalizácie, ale aj o veciach týkajúcich sa erbu Pov. Chlmca , opravy výtlkov, čistenie ulíc, vývoz smetí, rozdelení pohotovostného fondu ,ale aj investície v rámci opráv MŠ Pov. Chlmec. Následne otvorená diskusia. Prítomní občania ,ale aj mnoho občanov , s ktorými som sa stretol v mesiaci máj mimo tohto stretnutia, vyjadrili poďakovanie primátorovi mesta ,ale aj všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o schválenie prvej etapy kanalizácie. Poďakovanie bolo aj pre poslancov MZ .

Požiadavky:

 •  Prijal som požiadavku na vyznačenie prechodov pre chodcov na ul. Bytčianska, na základe čoho som  kontaktoval Správu ciest VÚC Žilina a obdržal som informáciu, že táto požiadavka bude splnená do 2 týždňov.
 • Požiadavka vyspravenia chodníka na ul. Bytčianska bude realizovaná, avšak vykonal som do dnešného dňa 2x obhliadku aj s pánom prednostom , napriek tomu, že pred obhliadkou aj pršalo, nenašli sme miesto, kde by na tomto chodníku boli vytvárané mláky. V prípade, že takéto mláky budú zistené, miesto označím a nahlásim na opravu.
 • Požiadavka odstrániť množstvo konárov zo zrezaných stromov z miestneho cintorína, pretože podľa občanov hrubé drevo bolo vraj rozkradnuté, ale konáre tam doposiaľ znečisťujú prostredie, podotýkam však, že tieto konáre sú mimo pod cestou, ale sú zo stromov cintorína. Osobne som to ihneď ohlásil na správu cintorínov konateľovi za prítomnosti pána Ďurajku.
 • Požiadavka vybudovania trativodnej jamy na ul. Gavlovičova, nakoľko na konci tejto ulici (slepá ulica) sa vytvára veľká mláka a trativodnou jamou by sa tento problém odstránil. Nahlásil p. Žabka , č.t. 0907 429 498.
 • Opätovne hlásená požiadavka vlastníka domu č. 234/9, Študentská, medzi ul. Pomocná č. 9, kde údajne vlastník domu č. 9 upchal odtok splaškovej kanalizácie a tá teraz robí problém. Osobne to už bol pozrieť podľa udania aj p. Rolko, avšak dodnes sa nič neudialo, preto žiadajú ihneď o nápravu.
 • Občania žiadajú promptne zabezpečiť výrub starých stromov na miestnom cintoríne vedľa rekonštruovaných schodov, ktoré poškodzujú miestne hroby . Pri takomto podnete od občanov mimo stretnutia s občanmi bol aj p. prednosta a vypočul si znepokojenie veľkej časti občanov, že mesto sa nevie vysporiadať s výrezom.
 • Urýchlene žiadajú výmenu hl. brány na miestnom cintoríne a upozorňujú na možný úraz, ak dôjde k odtrhnutiu brány, ktorá tam je pozliepaná.
 • Občania poukazujú, že mesto Žilina by sa malo viac zaoberať urbanistickou štúdiou na možnú výstavbu či už IBV alebo podobne, vrátane zabezpečenia inžinierskych sietí nielen v Pov. Chlmci ale aj v iných mestských častiach a nie tak , ako to je doposiaľ, že všetko je za peniaze daňových poplatníkov a len keď daňoví poplatníci si takúto službu zaplatia, môžu stavať IBV a pod. Podľa názoru občanov by záujem malo mať v prvom rade mesto, zvlášť komisia architektúry a výstavby, pretože len tak sa môže zvyšovať počet obyvateľov mesta Žiliny a následne aj prijať dane , ktoré podporia rozvoj mesta a umožnia tak aj bezplatnú dopravu, ako to je navrhované.
 • Žiadajú na ulici Bytčianska v esíčku pred parkom a krížom nadstaviť ináč verejné osvetlenie na priechod, prípadne dobudovať ďalšie svetlo, pretože súčasné nespĺňa účel. Takáto požiadavka sa dáva už opakovane a občania žiadajú urýchlenú opravu.
 • Požiadavka opakovane predkladaná a to vybudovania spoločenskej miestnosti pre občanov Pov. Chlmca, prípadne aby vedenie mesta takúto spoločenskú miestnosť prenajala z niektorých prevádzkových firiem v Pov. Chlmci a pripomínajú, že p. viceprimátor Groma takúto možnosť prisľúbil na jednom zo stretnutí, že by nemal byť problém spoločenskú miestnosť vybudovať z obytných kontajnerov.
 • Požiadavka- osadenie zrkadla na križovatke ulíc Medzierka a Pri Kysuci

Záverom v rámci diskusie občania poukázali aj na nepochopiteľnosť ,ako sa stáva vlastníkom respektíve užívateľom SPF a nezostane na listoch vlastníctva pôvodný vlastník i keď nebohý a majú za to, že je to len zábrana toho, aby sa žijúci dediči ťažšie dozvedali, že majú právo dediť po svojich predkoch. Poukázali taktiež na nečistotu na svahoch rieky Kysuca a žiadajú , aby mesto vyzvalo správcov povodia Váhu, že tieto nečistoty, nevykášanie rôznych burín a tráv znečisťuje životné prostredie a keď je možné vyzývať za takéto nedostatky bežného občana s hrozbou sankcií, malo by mesto- odbor životného prostredia tieto sankcie používať aj voči verejnej správe, štátu na pod.

Občania zdvorilo žiadajú, aby v čo najkratšej dobe bola opravená aj cesta na cintorín, poškodený kanál na tejto ceste ale aj priestor vytekajúcej vody spod cintorína, ktorú používajú občania na polievanie kvetov, čistenie a pod. Tento priestor je pod vstupom na cintorín nedôstojný.

Vypracoval Ján Púček

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď