Zápisnica zo dňa 16.02.2017 – Považský Chlmec

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Poslanecký výbor, vol. obvod č. 8

ZÁPISNICA

Dňa 16.02.2017 zasadal poslanecký výbor č. 8, Ján Pažický, Emília Talafová, Ján Púček.
Zasadnutie sa uskutočnilo v bývalom KD Považský Chlmec o 16:00. Po skončení výboru, ktorý
vyhodnotil jednotlivé požiadavky v obvode so spokojnosťou, že sa postupne plnia poslanec Púček
otvoril verejné stretnutie občanov Považského Chlmca s výborom a prítomných občanov privítal
a oboznámil s programom. Privítal taktiež na tomto stretnutí prednostu mestského úradu Igora Líšku,
zástupcu mestskej polície pána Matejku.
Poslanec Púček informoval občanov o plnení ich požiadaviek a zároveň požiadal pána
prednostu, aby prítomných občanov informoval o investičných zámeroch Považského Chlmca. Pán
prednosta informáciu podal k realizácii prvej etapy kanalizácie, ktorá by sa mala predbežne začať
v máji 2017.

Ďalšia investícia je realizácia bezdrôtového verejného rozhlasu, dobudovanie ďalšej časti
chodníkov na miestnom cintoríne nad Domom smútku a za Domom smútku, ale aj prístup pri malej
bráničke a úprava pred vstupom na miestny cintorín asfaltovým kobercom. Taktiež informoval
o vybudovaní chodníka od konečnej zastávky k pož. Škole, ale aj o budovaní chodníka od ulice Pod
skalkou ku Kysuci, kde však prebieha majetkové vysporiadanie. Čo sa týka okolia parku a detského
ihriska tu prebieha príprava na stavebné povolenie. Ďalej by sa mala vykonať tento rok obnova
dopravného značenia.
V rámci diskusie vystúpil pán Stehlík, poďakoval za priblíženie a vysvetlenie investičných
zámerov pánovi prednostovi, poďakoval taktiež poslancovi Púčkovi, že je vždy ochotný na požiadanie
občanov prísť do mestskej časti Považský Chlmec a nečaká len na stretnutie s občanmi, čo je veľkou
výhodou, že požiadavky prípadne pripomienky sa takto realizujú rýchlejšie k spokojnosti občanov.
Vyjadril však trošku sklamanie, že rozdelenie výstavby kanalizácie do etáp je dlhodobé a bol by veľmi
rád, keby vedenie mesta aj ako akcionár SEVAKu zabezpečil skrátenie tejto lehoty, čo by bolo veľkým
prínosom pre životné prostredie, ale aj spokojnosť občanov Považského Chlmca.

Požiadavky občanov:

 1. Žiadajú v čo najkratšom čase opraviť komunikáciu k miestnemu cintorínu v úseku, kde cez
  zimu vyviera z neprechodného kanála voda. Dochádza k mrznutiu vody na komunikácii a táto
  sa stáva ťažko prechodná, zvlášť pre občanov, ktorí tam bývajú.
 2. V čo najkratšom čase riešiť vyvierajúcu vodu pod cintorínom, ktorá sa využíva pre potreby
  čistenia hrobov a pod. Tento priestor upraviť vyhovujúcou nádržou a prístreškom .
 3. Občania trvajú na tom, aby sa mesto zaoberalo vybudovaním spoločenskej miestnosti
  v Považskom Chlmci pre občanov, prípadne aby zabezpečilo možný prenájom takýchto
  priestorov či už v požiarnej škole, ale za cenové relácie ako majú iné mestské časti, v ktorých
  sa kultúrne domy nepredali.
 4. Žiadajú vyzvať štátnu políciu o častejšiu kontrolu merania rýchlosti na Bytčianskej ulici,
  pretože tam vozidlá či už osobné alebo nákladné jazdia veľmi rýchlo. Pokiaľ prší ošpliechávaju
  chodcov, ale hlavne ohrozujú život a zdravie zvlášť tých najmenších detí.
 5. Žiadajú čím skôr vyčistenie a pravidelné čistenie komunikácie Bytčianska ulica, ale aj
  vyčistenie trativodných šácht, ktoré sú teraz po zime zanesené posypovým materiálom. Je
  treba nutne vyčistiť aj úsek od Budatína smer na Považský Chlmec, ale aj na Brodno.
 6. Žiadajú smetnú nádobu k zastávke oproti bývalej STS. Na túto požiadavku prisľúbil poslanec
  Púček, že to zabezpečí v čo najkratšom čase.
 7. Žiadajú poslanca, aby pripravil reláciu cestou miestneho rozhlasu, aby občania neparkovali na
  jestvujúcich chodníkoch a na uliciach parkovali tak, aby vedľa odparkovaného auta mohlo
  prejsť iné vozidlo zvlášť v prípade potreby záchranári.
 8. Vyzvať povodie Váhu na čistenie svahov rieky Kysuca v celom úseku mestskej časti Považský
  Chlmec.

Na záver poslanec Púček informoval o tom, že erb Považského Chlmca by mal byť
odsúhlasený MV SR do 15.03.2017. Následne je nutné toto odsúhlasiť na mestskom zastupiteľstve
pokiaľ to bude možné v apríli, aby sa mesiaci máj mohlo uskutočniť slávnostné uvedenie erbu podľa
želania občanov v miestnom parku. Opätovne poslanec Púček pripomenul občanom, že je ochotný na
požiadanie prísť v hociktorom čase či už v sobotu alebo aj v nedeľu, aby sa požiadavky prípadne
problémy ihneď riešili a neodkladali sa len na dobu, keď bude verejné stretnutie.

Poďakoval prítomným za účasť, vyjadril spokojnosť so spoluprácou vedenia mesta a zamestnancov mesta, ale aj poďakoval za spoluprácu s poslancami, ktorí boli nápomocní odsúhlasiť realizáciu jednotlivých
investícií.

Spracoval: Ján Púček

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď