Zápisnica zo dňa 29.01.2017 – Považský Chlmec

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Napísaná na základe požiadavky občanov Považského Chlmca, s ktorými som sa stretol 6x a osobne jednal vo veci ich požiadaviek. Občania vyslovili absolútnu nespokojnosť s údržbou miestnych komunikácií a chodníkov a domnievajú sa, že sa venuje malá pozornosť vykonaným zimným údržbám komunikácií a chodníkov a viacmenej sa výkony podpisujú.

Bola mi položená otázka, či i ja ako poslanec podpisujem, alebo podávam vyjadrenie k fakturáciam, ktoré mesto dostáva za údržbu komunikácií a chodníkov. Občanom som vysvetlil, že nie a z toho dôvodu podávam návrh, aby vedenie mesta zabezpečilo výkon údržby či už zimnej, alebo letnej na komunikáciách, aby vopred bol poslanec informovaný mohol si toto skontrolovať, prípadne reklamovať a podpísať faktúru až na základe riadne vykonanej údržby.

Ako poslanec by som rád privítal takéto riešenie, ale bol by som rád, keby poslanci pokiaľ sú ochotní, mohli sa podpísať pod vykonanú zákazku aj pri letnej údržbe komunikácií, chodníkov a zelene poprípade všetky činnosti, ktoré mesto prepláca. Občanom som dal teda za pravdu, že stav zlej údržby či už zimnej, alebo letnej aj iných výkonov je nedostatočne kontrolovaná a dúfam, že návrhom môže dôjsť k náprave.

Nepohrabaný park pred KD v Považskom Chlmci a určite údržba bola vyfakturovaná a zaplatená. Ďalšie stretnutie som vykonal na ulici Na hôrke s pánom Kiškom, ktorý vyjadroval nespokojnosť, že prístupová komunikácia k jeho rodinnému domu vo vlastníctve mesta nie je vôbec udržiavaná, nikdy nebola vybudovaná tak, aby sa mohlo k rodinnému domu dostať preto komunikáciu upravil z betónových panelov za vlastné náklady a nevie prečo mu je stále žiadosť o odkúpenie tejto komunikácie zamietaná. Nesúhlasí, aby táto komunikácia mala nejaké vecné bremená, ktoré sa snaží mesto urobiť pre pána Tomašca.

Pánovi Kiškovi som povedal, že celú jeho požiadavku a vyjadrenie mesta osobne preverím a budem ho o výsledku osobne informovať. Vykonaná osobná obhliadka stavu komunikácie k cintorínu kde na tomto úseku sú dva vjazdy k rodinným domom. Asi v polovici tejto komunikácie dochádza k vyvieraniu vody, ktorá na komunikácii namŕza a znemožňuje prístup motorovým vozidlám, ale i pešo občanom k svojim rodinným domom. Býva tam i osoba ZŤP, ktorá 3x týždenne chodí na dialýzu a veľký problém je či už pre sanitku, osobné vozidlo, invalidný vozík a pod. Preto navrhujem, aby ihneď na jar bola v tomto úseku vykonaná odtoková drienaž, alebo kanál, aby sa takýto stav neopakoval a nestrpčoval život občanom bývajúcich na ulici k Cintorínu.

V súvislosti na týchto stretnutiach občania opätovne požadujú, aby sa upravil miestny cintorín ďalšími chodníkmi zvlášť nad Domom Smútku, za Domom Smútku, pretože v nepriaznivom počasí zvlášť v lete je veľmi obtiažne sa k hrobovým miestam dostať. Taktiež je nutné vykonať úpravu pri tzv. poľnej tečúcej vody pod cintorínom odkiaľ občania používajú vodu na údržbu hrobov.Terajší stav je nevhodný, neestetický a vyžaduje určitú úpravu a skultúrnenie.

Ďalšia komunikácia bola s občanom pánom Dlugošom na Bytčianskej ulici vo veci nedokončených oporných múrov v správe VÚC. Tento problém som oznámil riaditeľovi pánovi Mokrému. Prisľúbil obhliadku, ktorá by sa mala vykonať koncom februára. V súvislosti s výzvou pána prednostu občania Považského Chlmca požadujú kanalizáciu celej mestskej časti Považský Chlmec a následne rekonštrukcii miestnych komunikácií a chodníkov.

Predpokladané ďalšie verejné stretnutie s občanmi je v mesiaci február 2017 to však neznamená, že neplatí prísľub poslanca Púčka, že na výzvu občana príde vždy na tvar miesta a prejedná osobne s každým občanom jeho požiadavku a túto postúpi na vedenie mesta Žilina.

Spracoval Ján Púček

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď