Zápisnica zo stretnutia poslanca s občanmi Považského Chlmca – 26.4.2019

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline kontakt: MUDr. Rastislav Johanes, PhD.,Biela 1033/1, Žilina-Budatín tel.: 0903 802 375, E-mail: rastohojanes@gmail.com

ZÁPISNICA
zo stretnutia poslanca s občanmi Považského Chlmca

Dňa 26.4.2019 o 16,30 hod. v kultúrnom dome Považský Chlmec v poslaneckej miestnosti sa uskutočnilo  stretnutie poslanca s občanmi tejto mestskej časti. Stretnutia sa zúčastnil poslanec Ing. Ján Pažický, za Mestskú políciu Žilina (ďalej len „MP“) komisár Mgr. Martin Pekný – veliteľ okrsku Centrum a asistent výboru mestskej časti – Výboru č.8 – Mgr. Eva Hellová. Poslanec JUDr. Jozef Augustín, PhD. sa zo stretnutia ospravedlnil.

V úvode poslanec Johanes privítal Ing. Jána Pažického, predsedu výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline a predstavil zástupcu MP pána Mgr. Martina Pekného, ktorý bude pôsobiť ako komisár pre MČ Považský Chlmec, Mgr. Evu Hellovú, ktorá bola zvolená na zasadnutí mestského zastupiteľstva ako asistent Výboru č. 8, zároveň privítal aj prítomných občanov.

V ďalšom poslanec Johanes oboznámil prítomných s programom stretnutia:
1) Informácia z posledného zasadnutia MZ v Žiline
2) Požiadavky občanov na zástupcu Mestskej polície v Žiline
3) Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia
4) Formulovanie nových požiadaviek občanov Pov. Chlmca do zápisnice
5) Diskusia
6) Ukončenie

K jednotlivým bodom programu:
1) Poslanec Johanes prítomných informoval o výsledkoch z posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline.
2) Poslanec Johanes následne požiadal občanov, aby vyjadrili svoje požiadavky na zástupcu Mestskej polície v Žiline (ďalej len „MP“).
Občania sa sťažovali na zlé parkovanie v úzkych uličkách. Občania žiadali MP, aby sa v týchto častiach vykonávali častejšie kontroly, ktoré by mohli mať na začiatok aj preventívny charakter. Ak by takýto zámer nebol účinný, žiadajú MP, aby neprispôsobivým vodičom, ktorí porušujú dopravné predpisy pravidlene, boli vystavené aj represívne opatrenia formou pokút. Títo vodiči svojim bezohľadným parkovaním bránili aj mechanizmom, ktoré čistili ulice po zimnej údržbe aj napriek tomu, že občania boli prostredníctvom hlásenia v mestskom rozhlase upozornení na to, aby si svoje vozidlá preparkovali. Ani takéto upozornenia niektorí vodiči neakceptovali.

Zástupca MP Mgr. Martin Pekný – vie o tejto požiadavke občanov. Neprispôsobivým vodičom boli za sklá motorových vozidiel dávané lístočky s upozornením, aby na neparkovali v zákazoch pred svojimi rodinnými domami, avšak toto opatrenie nebolo žiaľ v mnohých prípadoch rešpektované zo strany vodičov.
Občania sa vyjadrili, že takéto nerešpektovanie parkovania v zákazoch a pred svojimi rodinnými domami na ulici je potrebné riešiť represívne, teda pokutami.

Zástupca MP Mgr. Martin Pekný však upozornil občanov na to, že ak by sa prijalo takéto rozhodnutie, tak pokuty budú udeľované plošne bez výnimky. Nakoniec bolo dojednané, že do budúcna budú riešené len tie najzávažnejšie porušenia nerešpekturjúcich vodičov porušujúcich dopravné značenia.

V súvislosti s dopravnou situáciou v Považskom Chlmci sa občania dohodli, že systematicky bude riešené parkovanie na ul. pri obchode Jednota, kde nerešpektovanie dopravného značenia bude riešené represívne. Monitoring bude vykonávaný hlavne vo večerných hodinách.

Občania tiež zhodnotili, že najproblémovejšie parkovanie je na ul. Nová, kde vodiči pravidelne nerešpektujú dopravné značenie, preto bude častejšie monitorovaná aj zo strany MP. Pán Bíro upozornil zástupcu MP, že na ulici Bytčianska je pravidelne zaparkovaný bulharský kamión už asi pol roka. Vodič tohto kamiónu znečisťuje okolie, komunikáciu, čo má negatívny vplyv aj na životné prostredie. Tento kamión parkuje pri zastávke autobusu č. 21. Vodič tohto kamiónu je ubytovaný v ubytovacom zariadení „Pod skalkou“. Zástupca MP občana ubezpečil, že tento stav preveria tak, či sa náhodou nejedná o súkromný pozemok, na ktorom kamión parkuje a zjednajú nápravu. Občan sa sťažoval na susedské spolunažívanie, jeho sused ruší nočný kľud, následne počuť
štekot psa. Zástupca MP občanovi odporučil, aby v takýchto prípadoch bezodkladne zavolal na linku 159.

Ak je podozrenie, že zo strany porušovateľa môže dochádzať k týraniu zvierat, je potrebné nahlásiť aj takúto skutočnosť. Hliadka MP bude vyslaná na obhliadku aj s kynológom.

3) Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia Poslanec Johanes prítomných poinformoval o stave riešenia požiadaviek občanov z predchádzajúceho obdobia. – P. Hofer upozornil na poškodenú kanalizáciu, v následnej diskusii s p. Mičicom diskutovali o príčinách, tento problém je dlhodobý. Stanovisko MsÚ: stanovisko pánovi Hoferovi už bolo niekoľkokrát tlmočené.

– Občania konkrétne p. Kišová v neprítomnosti, cestou poslanca Johanesa upozornila na nedostatočnú údržbu ciest a chodníkov mestom od snehu, niektoré ulice nie sú zahrnuté v pláne údržby, nutné doriešiť v novom pláne údržby. Nutná je koordinácia so Žilinskými komunikáciami, možné udržiavať však aj svojpomocne – sú príklady z iných prímestských častí, je možné následne preplatiť. Kontakt na dispečing Žil. Komunikácií: 041/5652371. Poslanec prítomných informoval, že nový harmonogram zimnej údržby bude riešený na jeseň. S účinnosťou nového zákona, kedy o chodníky v meste sa má starať mesto, tento zákon priniesol pre krátkosť času na jeho realizáciu veľa nedoriešených situácií a problémov. Verí, že v nasledujúcom zimnom období sa tieto problémy odstránia. – Viacerí občania požiadali o monitoring prejazdu kamiónov na Bytčianskej ulici – cestou mýtnej
polície. Takisto požadujú riešiť odtok vody na uvedenej ulici. Poslanec Johanes prítomným tlmočil stanovisko MsÚ: Ide o komunikáciu v správe SC ŽSK. – Občania zopakovali požiadavku ešte z obdobia minulého zastupiteľstva aby v oblastiach kde nie je kanalizácia boli mestom kompenzované výdavky na vývoz . Obdobná požiadavka je aj vo Vraní, nutné koordinovať. V minulosti poslancom Pučekom tento návrh neprešiel cez
zastupiteľstvo. – Takéto oslobodenie občanov na kompenzáciu výdavkov na vývoz KO nie je možné.

– P. Šedová navrhla dobudovanie druhých schodov na cintoríne, žiadosť je už údajne z novembra 2018. P. Zuziková požiadala o vyrúbanie tují na cintoríne. Poslanec Johanes prítomných informoval, že v správcovskej spoločnosti Žilbyt, sr.o. došlo k odvolaniu jej  konateľov, následnému vyhláseniu nového výberového konania a vymenovaniu nového konateľa. Tento si musí zanalyzovať celkový stav cintorínov a následne dôjde
k nevyhnutnej realizácií najdôležitejších požiadaviek. Podľa stanoviska MsÚ tuje sa vyrezávať nebudú, pretože majú určitú spoločenskú hodnotu. – P. Mičic upozornil, že ako účastník konania podal námietky k projektu budovania kanalizácia, chýbajú na troch uliciach menovite Gavlovičovej, Alexyho a časti Študentskej , nutne rokovanie na meste, s občanom aj na SEVAKu. Pán Mičic prítomných informoval, že sa musí podpísať trojzmluva, ktorá bude podpísaná zo strany p. Mičica, SEVAK-u a Mesta Žilina. Následne prítomným priblížil aké budú ďalšie postupy v rámci budovania kanalizačných prípojok. I. časť by mala byť vybudovaná v roku 2019, malo by sa realizovať asfaltovanie ulice. Stanovisko MsÚ: prebieha stavebné konanie, bola podaná námietka občana, ktorú rieši SEVAK. Po vyriešení námietky a vydaní stavebného povolenia bude môcť byť stavba realizovaná. O termíne samotnej realizácie rozhoduje investičné oddelenie SEVAK-u, kedy bude stavba zaradená do
investičného plánu.

4) Formulovanie nových požiadaviek občanov Považského Chlmca do zápisnice.
Opakujúce sa požiadavky:
– Viacerí občania požiadali o monitoring prejazdu kamiónov na Bytčianskej ulici – cestou mýtnej polície. Takisto požadujú riešiť odtok vody na uvedenej ulici. Pán Mičic uviedol, že doteraz nebolo vykonané miestne zisťovanie, keď prší voda preteká. Žiadajú preveriť, v akom stave je projektová dokumentácia.
– Občania žiadajú, aby sa na Bytčianskej ulici merala častejšie rýchlosť, pretože v tzv. „esíčku“ vodiči jazdia veľkou rýchlosťou, čím ohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky.
– Občania žiadajú dobudovanie druhých schodov na cintoríne v Považskom Chlmci.
– Viacerí občania žiadajú o pomoc Mestskú políciu pri zlom parkovaní v úzkych uličkách, žiadajú monitorovať hlavne priestor na ul. pri obchode Jednota.
– Občania upozornili na zlú kvalitu rozhlasu v niektorých častiach občania majú do najbližšej schôdze definovať o ktoré reproduktory konkrétne ide nahlásiť na ďalšej schôdzi alebo p. Smikoňovej, ktorá ako hlásateľka predložila aj cenník vyhlásení a postup pri zadávaní vyhlásení
– Vyčistenie chodníka Bytčianskej ulice po zimnej údržbe, hlavne okolo autobusovej zastávky.
– P. Hofer upozornil na poškodenú kanalizáciu, v následnej diskusii s p. Mičicom diskutovali o príčinách, tento problém je dlhodobý a riešený už na MU.
– Občania upozornili na zámer mesta pri dobudovaní prípojky el. energie k oblasti Predný lán, konkrétne k uloženiu el. vodičov Prítomní občania v ďalšej časti vyslovili nasledovné požiadavky, ktoré požiadali uviesť do tejto
zápisnice:

Nové požiadavky:
– Pani Smikoňová a ďalší občania požiadali o podrobné vyhodnotenie čerpania pohotovostného fondu za posledné štyri roky a to: ako a kde boli čerpané finančné prostriedky na bežné aj kapitálové výdavky za volebný obvod č. 8.
– Občania žiadajú, aby sa na najbližšom zasadnutí poslanca s občanmi zúčastnil aj pán Marčulinec, ako zástupca poľovníckeho združenia za účelom podrobnej informácie  o harmonograme strelieb na miestnej streľnici v Pov. Chlmci. Na stretnutie žiadajú privolať aj pána Majdáka.
– Občania žiadajú preveriť, kedy budú dobudované autobusové zastávky v Považskom Chlmci.
– Občania žiadajú premaľovať prechody na Bytčianskej ulici.
– Na detské ihrisko osadiť 5 – 6 ks gumených rohoží, ktoré by sa mali nachádzať
v priestoroch DPMŽ.
– Občania žiadajú, aby správca cintorínov Žilbyt, sr.o. dal vedieť pani Smikoňovej, kedy
sa budú kosiť cintoríny. Tá následne v mestskom rozhlase túto skutočnosť vyhlási, aby
si občania mohli očistiť svoje hrobové miesta.
– Občania podali sťažnosť na kvalitu podávaného jedla pre dôchodcov. Ak je podávané mäso, toto je tvrdé (nejedlé), zemiaky sú tvrdé, nedovarené, jedlo je bez chuti. Žiadajú dôrazne upozorniť vedúcu jedálne, kde sa jedlo pripravuje, aby sa tento stav čo najrýchlejšie zlepšil. Tiež žiadajú, aby bola rešpektovaná objednávka dôchodcov na dodávku požadovaného jedla.

5) Diskusia
Počas prerokovania predchádzajúcich bodov programu aj v časti diskusia občania vyjadrili nasledovné postrehy a postoje:
Pani Smikoňová a ďalší občania požiadali o informáciu, aké bolo podrobné čerpanie pohotovostného fondu za posledné štyri roky a to ako a kde boli čerpané finančné prostriedky na bežné aj kapitálové výdavky za volebný obvod č. 8. Poslanec Pažický prítomných informoval o stave finančných prostriedkov pohotovostných
zdrojov na tento rok, resp. na ďalšie obdobia. Na mimoriadnom zasadnutí MZ, ktoré sa bude konať v máji, by sa malo rozhodnúť, či pre VO č. 8 budú navýšené finančné prostriedky v rámci pohotovostných zdrojov, s prihliadnutím na situáciu, že do VO č. 8 boli pričlenené aj dve nové mestské časti a to Stražov a Mojšova Lúčka.
Občania sa sťažovali na neúnosnú situáciu – zvýšenie hluku, ktorý prichádza zo streľnice. Neustále sa tam strieľa, čo ich ruší. Majú podozrenie, že streľnicu navštevujú aj iní, tzv. „čierni“ návštevníci, bez akéhokoľvek povolenia. Streľnicu majú využívať len ozbrojené zložky, prípadne poľovníci. Občania majú podozrenie, že sa porušuje prevádzkový poriadok miestnej streľnice. Navrhli kontaktovať aj pána Majdáka, aby sa budúceho
stretnutia poslanca s občanmi zúčastnil aj on. Pani Smikoňová sa vyjadrila, že boli vyvinuté aktivity na zrušenie streľnice, ale bezúspešne.
Poslanec Johanes na túto situáciu reagoval, že na ďalšie stretnutie požiada pána Marčulinca, tajomníka Regionálnej rady poľovníckeho zväzu, aby sa k danej situácii vyjadril. Tiež spomenul, že vyvinie aktivity, aby sa streľby na miestnej strľnici obmedzili. Navrhol tiež, aby sa zaviedla ohľasovňa strelieb, kto a v akom čase sa na streľnici bude zdržiavať.
Občania upozornili na zlú kvalitu rozhlasu v niektorých častiach občania majú do najbližšej schôdze definovať, o ktoré reproduktory konkrétne ide. Toto je potrebné nahlásiť na ďalšej schôdzi, alebo p. Smikoňovej, Pani Kyšová – sa pýtala, či do nového plánu zimnej údržby budú zahrnuté všetky ulice. Tiež požaduje vyčistenie chodníka Bytčianskej ulice po zimnej údržbe, hlavne okolo autobusovej zastávky.
Občania žiadajú preveriť, kedy budú dobudované autobusové zastávky v Považskom Chlmci. Občania žiadajú premaľovať prechody na Bytčianskej ulici. Poslanec Johanes prítomných informoval na zlú situáciu na ul. Na hôrke, ktorá je veľmi zdevastovaná. Prítomných informoval o stanovisku MsÚ – mesto na kontrolnom dni dalo
stanovisko, že v súčasnosti nie sú na túto akciu vyčlenené finančné prostriedky. Požadovaná oprava nie je ani nacenená a preto nie je možné ani predpokladať, o aký objem finančných prostriedkov pôjde. Ak pri prácach došlo k porušeniu komunikácie, za jej opravu je zodpovedný zhotoviteľ diela.

Poslanec Johanes prítomných informoval, že prebieha rokovanie ohľadom nových priestorov, ktoré by mali slúžiť pre Jednotu dôchodcov. Tieto priestory by mali byť určené na spoločenské stretnutia dôchodcov, ďalej by sa mohli využívaj aj ako výdajňa stravy pre dôchodcov, pretože sa tam nachádza aj kuchyňa. Priestory by mohli slúžiť vo všeobecnosti ako denné centrum pre dôchodcov.

Občania v diskusii požiadali do vstupnej časti, ako aj v areáli detského ihriska nachádzajúceho sa pri kultúrnom dome, osadiť gumené rohože. Tieto by zabránili drobným úrazom detí už pri vstupe do ihriska, ako aj na samotnom ihrisku. V súčasnosti sa tam nachádza kamenná drť, ktorá pri páde deťom spôsobuje drobné poranenia. Občania vyjadrili svoju požiadavku, aby správca cintorínov Žilbyt, s.r.o. dal vedieť pani
Smikoňovej, kedy sa budú kosiť cintoríny. Tá následne v mestskom rozhlase túto skutočnosť vyhlási, aby si občania mohli očistiť svoje hrobové miesta.

Pán Višňovský a ďalší občania vyjadrili veľkú nespokojnosť s kvalitou obedov, ktorú zabezpečuje mesto cez svoju vývarovňu na Vlčincoch. Je takmer pravidlom, že mäso je tvrdé, zemiaky nedovarené, nedochutené. Nerešpektuje sa objednávka dôchodcov na požadované jedlo, ak si dôchodca objedná aj zeleninové jedlo, doručia mu mäso.
Odporučil, že už dlhší čas sa stravná jednotka nezvyšovala, ak je to potrebné, nech sa pristúpi aj k jej úprave.

Občania požadujú, aby na ul. Bytčianska bola častejšie meraná rýchlosť, pretože hlavne v určitej časti tejto ulice, tzv. „esíčku“, vodiči jazdia veľkou rýchlosťou, čím ohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky.

6) Ukončenie
Na záver poslanec Johanes vyjadril poďakovanie prítomným občanom aj hosťom za účasť na stretnutí, ktoré následne ukončil.

Zapísal: Mgr. Eva Hellová – asistentka výboru v mestskej časti – Výboru č. 8
Overil: MUDr. Rastislav Johanes, PhD. – poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod č. 8

Zápisnica na stiahnutie v PDF verzii

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď