Zápisnica zo stretnutia – Pov. Chlmec – 24.6.2019

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline, kontakt: MUDr. Rastislav Johanes, PhD., Biela 1033/1, Žilina-Budatín tel.: 0903 802 375, E-mail: rastohojanes@gmail.com

ZÁPISNICA

zo stretnutia poslanca s občanmi Považského Chlmca

Dňa 24.6.2019 o 18,00 hod. v kultúrnom dome Považský Chlmec v poslaneckej miestnosti sa uskutočnilo stretnutie poslanca s občanmi tejto mestskej časti. Stretnutia sa zúčastnil poslanec Ing. Ján Pažický, JUDr. Jozef Augustín, PhD., poslanci za VO č. 8, za Mestskú políciu Žilina (ďalej len „MP“) komisár Mgr. Martin Pekný – veliteľ okrsku Centrum a asistent výboru mestskej časti – Výboru č.8 – Mgr. Eva Hellová.

V ďalšom poslanec Johanes oboznámil prítomných s programom stretnutia:

 1. Požiadavky občanov na zástupcu Mestskej polície v Žiline

 2. Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia

 3. Formulovanie nových požiadaviek občanov Pov. Chlmca do zápisnice

 4. Diskusia

 5. Ukončenie

K jednotlivým bodom programu:

 1. Občania vyjadrili svoje postoje k dopravnej situácii v tejto MČ. Podľa ich stanoviska nie je dostatočne riešená a monitorovaná dopravná situácia. Poukázali na zlé parkovanie kamiónov firmy A2B na ul. Bytčianska. Občania žiadajú, aby táto firma bola upozornená na opakované bezohľadné parkovanie kamiónov, ktoré sa tam dlhodobo zdržiavajú. Tiež žiadajú, aby firma A2B, ktorá sídli pri bývalej budove ZŠ bola zo strany MP upozornená na to, aby na ulici dlhodobo neparkovali kamióny, pretože tieto by sa tam mali zdržiavať len na krátky čas – len počas zásobovania.

Žiadajú zvýšenú kontrolu a monitoring parkovania aj v ostatných uliciach tejto MČ.

Zástupca MP prítomných ubezpečil, že monitoring je vykonávaný pravidelne. Prítomných uistil, že zo strany MP (môže byť spoločne aj za účasti poslancov) bude uskutočnené rokovanie vo firme A2B za účelom upozorniť ich na nevhodné parkovanie. O výsledku bude MP informovať občanov na ďalšom spoločnom stretnutí.

Čo sa týka ostatného monitorovania dopravnej situácie v tejto MČ zástupca MP prítomným dal do pozornosti skutočnosť, že parkovanie motorových vozidiel po jednotlivých uliciach monitorujú, pričom sa snažia v individuálnych prípadoch využívať skôr preventívne spôsoby, ako represívne.

V súvislosti so zlou dopravnou situáciou občania žiadajú na ul. Pod Skalkou znížiť rýchlosť na 40 km/hod.

Poslanci Pažický a Augustín k tejto situácii uviedli, že mesto nemá možnosti, ako nariadiť štátnej polícii aby pravidelne monitorovala dopravnú situáciu. Meranie rýchlosti, ako aj samotný monitoring dopravnej situácie patrí výhradne do ich kompetencie.

Občania poukázali na to, že mesto vydáva povolenia na parkovanie motorových vozidiel (kamiónov) na niektorých úsekoch v tejto MČ. Žiadajú poslancov, aby túto skutočnosť preverili na odbore dopravy MsÚ.

 1. Poslanec Johanes informoval občanov o stave riešenia požiadaviek z predchádzajúcich stretnutí.

 • Pani Smikoňová a ďalší občania požiadali o podrobné vyhodnotenie čerpania pohotovostného fondu za posledné štyri roky a to: ako a kde boli čerpané finančné prostriedky na bežné aj kapitálové výdavky za volebný obvod č. 8. Stanovisko poslanca: Mesto Žilina na základe požiadavky občanov pripravilo čerpanie pohotovostných zdrojov za posledné štyri roky. Podrobné čerpanie bude vyvesené v poslaneckej skrinke.

 • Občania žiadajú, aby sa na najbližšom zasadnutí poslanca s občanmi zúčastnil aj pán Marčulinec, ako zástupca poľovníckeho združenia za účelom podrobnej informácie o harmonograme strelieb na miestnej streľnici v Pov. Chlmci. Na stretnutie žiadajú privolať aj pána Majdáka. Stanovisko poslanca: bolo uskutočnené osobné stretnutie s pánom Marčulincom ako aj pánom Majdákom. Poslancovi bola predložená všetka potrebná dokumentácia z ktorej vyplývalo, že právne predpisy nie sú porušované.

 • Občania žiadajú preveriť, kedy budú dobudované autobusové zastávky v Považskom Chlmci. Stanovisko MsÚ: stanovisko nebolo dané žiadne.

 • Občania žiadajú premaľovať prechody na Bytčianskej ulici. Stanovisko MsÚ: stanovisko nebolo žiadne.

 • Na detské ihrisko osadiť 5 – 6 ks gumených rohoží, ktoré by sa mali nachádzať v priestoroch DPMŽ. Stanovisko MsÚ: bude vykonaná osobná obhliadka, či z bezpečnostného hľadiska je možné rohože osadiť. Stanovisko poslanca: rohože sú už pripravené k osadeniu. Toto bude môcť byť realizované až po obhliadke odboru dopravy.

 • Občania žiadajú, aby správca cintorínov Žilbyt, sr.o. dal vedieť pani Smikoňovej, kedy sa budú kosiť cintoríny. Tá následne v mestskom rozhlase túto skutočnosť vyhlási, aby si občania mohli očistiť svoje hrobové miesta. Stanovisko MsÚ: požiadavka bola postúpená spoločnosti Žilbyt s.r.o..

 • Občania podali sťažnosť na kvalitu podávaného jedla pre dôchodcov. Ak je podávané mäso, toto je tvrdé (nejedlé), zemiaky sú tvrdé, nedovarené, jedlo je bez chuti. Žiadajú dôrazne upozorniť vedúcu jedálne, kde sa jedlo pripravuje, aby sa tento stav čo najrýchlejšie zlepšil. Tiež žiadajú, aby bola rešpektovaná objednávka dôchodcov na dodávku požadovaného jedla. Stanovisko MsÚ: V zmysle § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina jedáleň poskytuje stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti  fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie (nepriaznivý zdrav. stav), alebo dovŕšila dôchodkový vek. Pani Šuteková vedúca jedálne, Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina k podnetu od občanov Výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline Považského Chlmca uviedla:
  Do Považského Chlmca sa poskytuje stravovanie prostredníctvom donášky stravy do domácnosti 4 občanom. Ku dnešnému dňu sme nezaznamenali žiadnu ústnu, telefonickú a ani inú písomnú sťažnosť na kvalitu stravy pripravovanú v jedálni. Strava sa pripravuje podľa receptúr jedál spoločného stravovania v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb. Prípadné nedostatky zistené pri poskytovaní stravovania prostredníctvom donášky stravy do domácnosti bude vhodné riešiť hneď, aby sa predišli zbytočným nedorozumeniam. V podnete od občanov Považského Chlmca zo dňa 26.04.2019 boli nedostatky uvedené všeobecne (tvrdé mäso, tvrdé zemiaky). Sťažnosť od občanov Považského Chlmca akceptujeme, ale nevieme posúdiť jej opodstatnenie. Do budúcna by bolo vhodné prípadné nedostatky riešiť konkrétne a hneď priamo s vedúcou odboru sociálneho a bytového, Mestského úradu v Žiline Mgr. Katarínou Praženicovou v súčinnosti s vedúcou jedálne pani Soňou Šutekovou
  .

 1. Formulovanie nových požiadaviek občanov do zápisnice:

 • V súvislosti so zlou dopravnou situáciou v MČ Pov. Chlmec, občania žiadajú na ul. Pod Skalkou znížiť rýchlosť na 40 km/hod.

 • Občania žiadajú poslancov za VO č. 8 preveriť na odbore dopravy, či mesto vydáva povolenia na parkovanie kamiónov v tejto MČ.

 • Občania žiadajú, aby firma A2B, ktorá sídli pri bývalej budove ZŠ bola zo strany MP upozornená na to, aby na ulici dlhodobo neparkovali kamióny, pretože tieto by sa tam mali zdržiavať len na krátky čas.

 • Občania žiadajú, aby odor životného prostredia MsÚ požiadal Štátne lesy, aby vybudovali odvodňovací rigol na zvod dažďovej vody, ktorý predtým odstránili. Takýto postup zo strany Štátnych lesov spôsobil vytápanie dediny dažďovou vodou, ktorá steká z okolitého lesa.

 • Občania žiadajú, aby odbor dopravy, ako vecne príslušný odbor požiadal SSC, aby vyčistila miestny potok, ktorý je upchatý nánosmi, ktoré vznikli pri výstavbe diaľničného privádzača.

 • V nadväznosti na nespokojnosť obyvateľov a zdĺhavé a nedostatočné, resp. čiastočné riešenie požiadaviek obyvateľov MČ Pov. Chlmec, občania žiadajú ved. odboru dopravy a životného prostredia, aby sa zúčastnili na najbližšom stretnutí občanov s poslancami.

 • Občania žiadajú vytvoriť pracovnú skupinu, zloženú zo zástupcov občanov, prednostu, poslancov za účelom zrýchlenia budovania kanalizačnej prípojky v tejto MČ.

 • Občania žiadajú majetko – právne vysporiadať pozemky pod budúcou prístavbou jednej triedy v MŠ v Pov. Chlmci.

 • Občianka žiada o orez lipy pri kríži – Bytčianska ul.

 • Občania žiadajú opraviť bránu na cintoríne, je v havarijnom stave.

 • Do II. etapy kanalizácie začleniť aj ulicu Pod Skalkou.

 • Občania žiadajú preveriť, kedy budú dobudované autobusové zastávky v Považskom Chlmci.

 1. Diskusia.

Občan vyjadril nespokojnosť s dlhým časovým úsekom budovania kanalizácie v tejto MČ. Poukázal na to, že v čase silných dažďov dochádza k zatápaniu ulíc, čím sa poškodzuje aj majetok obyvateľov. Upozornil na poškodenú kanalizáciu, ktorá už mala byť opravená.

V tejto súvislosti občania navrhli vytvoriť pracovnú skupinu, zloženú zo zástupcov občanov, prednostu, poslancov za účelom zrýchlenia budovania kanalizačnej prípojky v tejto MČ:

Poslanec Johanes uviedol, že v tejto súvislosti bola dojednaná trojdohoda, kde dotknutý obyvateľ tejto MČ mal závadu odstrániť. Skutkový stav preverí na meste.

Občianka poukázala na to, že zo strany Štátnych lesov v časti nad vodojemom došlo k porušeniu odtokových žľabov, čo spôsobuje, že pri silných dažďoch voda steká silným prúdom do dediny, tečie po ceste, dôsledkom toho dochádza k vytápaniu určitých častí ulíc.

Na základe vznikajúcej paniky po búrke 22.mája 2019, keď sa dažďová voda opäť liala dole ulicou Na Hôrke, zalievala cestu II/507 – ulicu Bytčianska po zatáčku pri kríži a tam sa obrátila na ulicu Požiarnicka a Alexyho, členovia rady OZ Budúcnosť Považského Chlmca v nedeľu dňa 30.júna 2019 išli hľadať príčinu nad obytnú zónu do oblasti lesa Lipie, Doliny a trávnatého porastu okolo Veľkého vodojemu.

Výsledok prieskumu ukázal, že záplavy obytnej zóny spôsobuje činnosť súvisiaca s ťažbou dreva Štátnych lesov a neudržiavanie potrebného odvodnenia.

Na základe uvedeného oslovili zodpovedné inštitúcie a list bude v prílohe zápisnice zverejnený v poslaneckej skrinke.

Určitú mieru zodpovednosti za vytápanie a nánosy v spojitosti so silným dažďom nesie aj SSC v čase pri budovaní diaľničného privádzača. Navrhla, aby Štátne lesy vzniknutú situáciu napravili tak, že vybudujú rigoly na zvod dažďovej vody tak, aby sa zabránilo stekaniu dažďovej vody do dediny. V tejto súvislosti je potrebné požiadať aj SSC, aby vyčistila miestny potok od bahna a nánosov ktoré tu vznikli v čase budovania diaľničného privádzača. Vznikom tejto situácie dochádza k poškodzovaniu majetku obyvateľov.

Poslanec Augustín prítomných informoval o výsledku rokovania v súvislosti s výstavbou chodníka na ul Bytčianska, ktoré sa uskutočnilo na MsÚ za účasti projektanta, poslancov, dotknutých občanov Pov. Chlmca, zástupcov mesta.

Poslanec Augustín občanov informoval, že v MŠ je plánovaná výstavba, kde dôjde k rozšíreniu MŠ o jednu triedu.

Poslanec Johanes prítomných informoval o stave použitia finančných prostriedkov v súvislosti s investičnou výstavbou v rámci VO č. 8.

Občania sa sťažovali na čistou a poriadok kosenie v MČ, ako aj na cintoríne. Následne poukázali aj na nedostatočné budovanie infraštruktúry v tejto MČ. Vyjadrili nespokojnosť nad tým, že táto MČ nemá vlastnú školu, je zdĺhavé budovanie kanalizácie v tejto MČ, nemajú žiadne multifunkčné ihrisko, žiadne športoviská a pod.

Poslanec Pažický vyjadril nespokojnosť nad tým, ako sú prerozdeľované finančné prostriedky v rámci volebných obvodov. VO č. 8 má osem mestských častí, z ktorých každá má svoje opodstatnené požiadavky aj v oblasti investičnej výstavby. Ten malý objem finančných prostriedkov, ktorý dostane VO č. 8 je veľmi malý a je ho ťažko prerozdeliť s prihliadnutím na potreby a požiadavky obyvateľov v jednotlivých mestských častiach. Niektoré VO pozostávajúce napr. z jedného sídliska obdržia rovnaký objem fin. prostriedkov ako VO pozostávajúci z osem MČ.

Občianka žiada o orez lipy pri kríži – Bytčianska ulica.

Riaditeľka MŠ prítomných informovala, že v súvislosti s prístavbou jednej triedy v MŠ, nemá majetko – právne vysporiadané pozemky. Žiada preto MsÚ o vysporiadenie pozemkov.

Poslanec Augustín obyvateľov informoval o tom, že aj v tejto MČ bude vybudovaná stanica – stanovisko bikesharingu.

Občania žiadajú, aby aj ulica Pod Skalkou bola začlenená do budovania II. etapy kanalizácie.

Občianka prítomných informovala o stanovisku mesta k žiadosti o vydanie súhlasu na prevádzku zariadenia na zhodnocovanie odpadov spoločnosti D.A.I., spol. s r.o., Pov. Chlmec – zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov, alebo starých vozidiel. Mesto Žilina oznámilo, že bol vydaný MŽP SR Rozsah hodnotenia, do ktorého verejnosť môže nahliadnuť a predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti na MŽP SR do stanoveného termínu.

OZ Budúcnosť Považského Chlmca podalo stanovisko na MŽP SR v tom zmysle, že považuje za neprípustné v tejto lokalite vykonávať ďalšiu činnosť, ktorá spôsobí zhoršenie životného prostredia.

 1. Ukončenie.

Na  záver poslanec Johanes vyjadril poďakovanie prítomným občanom za účasť na stretnutí, ich podnety a návrhy a spoločné stretnutie následne ukončil.

Zapísal: Mgr. Eva Hellová – asistentka výboru v mestskej časti – Výboru č. 8 , Overil: MUDr. Rastislav Johanes, PhD. – poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod č. 8

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď